Izinkolelo ngesihlahla somphikeleli

Isihlahla esaziwa ngokuthi umphikeleli sinemisebenzi nezimanga eziningi esizenzayo. Lesihlahla sikhula kungathi yimbali. Ukukhula kwaso sikhula sibe yimbali enhle evulekile sibenamaqabunga amakhulu amade. Kuthiwa siyisihlahla esishayo uma kunento embi ekhaya sibuye siziqhakazele ngesikhathi saso. Kulabo abasaziyo kuthiwa bayakwazi ukusibona uma sibika okuthile ekhaya. Esikoleni sasOhlange kuthiwa singezinye sezihlahla ezitshaliwe ngokusho kukaMnumzane Radebe uma kukhona okuzovela esikoleni njengokushona komfundi noma uthisha uthi lesihlahla siyabuna kube sengathi siyasha amaqabunga aso aqoqane ashintshe umbala abensundu kuyothi ngemuva kokuthi sekwenzekile lokho sibonakale sesibuyela endaweni yaso yemvelo. Abanye abantu bayathanda ukusitshala emakhaya ukuhlobisa amagceke abo nakhona senza lomkhuba waso.

Umnumzane Radebe ubeka uthi kamakhelwane wakhe babesitshalile lesihlahla somphikeleli, ubaba wakhona wayegula isihlahla sasha kwabonakala ukuthi uzodlula emhlabeni ngempela kwenzeka lokho kodwa esikhundleni sokuthi isihlahla sibuyele endaweni yaso asiphindanga sabuyela. Naye akazi ukuthi lokhu kuchazani. Asichazi ukudlula komuntu emhlabeni kuphela noma kukhona ozogula noma ogulayo kubonakala ngaso siyabuna singashi uthi ungasinda usibone sibuyela endaweni yaso.

Uma ngabe kukhona futhi umuntu ophethe okubi uyakwazi ukusibona ngoba sicishe sifane nokusebenza kwesigqiki somkhovu siyakutshengisa ukuthi bekukhona obethakatha ebusuku ngoba phela abathakathi abavamisile ukuthakatha emini, kuthiwa osethakatha emini usuke sewadlulwa ngokuthakatha bayazicupha izikhathi zabo ngoba abafuni ukubonwa. Siyabuna sikutshengisa ukuthi bekukhona umthakathi ekhaya. Abanye abantu uma bebona ukushintsha kwesihlahla baya ezinyangeni noma ezangomeni ukuthola usizo lokuzivikela kokubi okungase kwehlele ikhaya uma kungavimbeka ngoba isihlahla somphikeleli asinawo amandla njengesigqiki somkhovu sona sikwazi ukukukhombisa hhayi ukukuvikela.

Leave a Comment