Izinkolelo ngezinsumpa (Beliefs about warts)

Insumpa into ezimilelayo kumuntu kuba saqhubu. Zihlukene kathathu kukhona emnyama, empunga kanye nefana nebala lomuntu.

Contents

1 Insumpa empunga
2 Insumpa emnyama
3 Insumpa efana nebala lakho
4 English summary

Insumpa empunga
nsumpa empunga kuthiwa iyakumila isuke ibika ukuthi uzothola abantwana babafana, ingavela noma ikuphi emzimbeni. Lensumpa iyakwazi ukuthi uyisuse emzimbeni ngokusebenzisa uluthi lomshanelo wotshani noma ingongoni uma kuduma izulu. Kufanele ume phakathi nomnyango ngesikhathi izulu lishaya umbani ubheke ngaphandle bese usebenzisa uluthi lomshanelo ukususa noma ususuluze ngalo lapho unensumpa khona. Ngemuva kwezinsuku izophela kodwa uma kuyileyo yokubika iyaziphelela ngemuva kokuthola leyongane yomfana. Lensumpa futhi uyakwazi ukuyisusa ngesihlahla somsululu. Uma usebenzisa umsululu kufanele uqaphele ngoba uyingozi kakhulu. Uwuhlikihla lapho kunensumpa khona  ngoba uma utheleke lapho kungenansumpa khona kuba nesilonda noma uma uthinte emehlweni awube usabona uma ungatholanga ubisi ukuthi ugeze ngalo ihlo ngalesosikhathi ukukhipha ubuthi. Ukusebenzisa isihlahla somsululu uhlephula lokho icembe uhlikihle ngalo.

Insumpa emnyama
Insumpa emnyama yaziwa ngokuthi umuzi. Kuthiwa umuzi wakho wokwakhiwa endaweni elithafa uma ikuvele esandleni noma endaweni eyiwa uma isesiswini noma ethangeni. Lokhu kuchazwa yilapho insumpa esuke ikumile khona. Lensumpa yona ayisuki.

Insumpa efana nebala lakho
Insumpa efana nebala lomuntu  ayiqinanga njengalezi ezinye. Uma uyithinta ithambile ungathi inamanzi ngaphakathi. Lensumpa ichaza ukuphana. Kunenkolelo  yokuthi uma umuntu onaloluhlobo lwensumpa unesandla esiphanayo noma esandisayo ngoba uma kuyisikhathi sokulima uma ethinte imbewu iyanda, nezitshalo zimila zibeningi.

English summary
There are different beliefs about warts. There are three types of warts that we focused on in this article, black, grey and the one that is of your complexion. The grey wart can be removed. It symbolises that the person is going to have boys when they give birth. To remove this wart one must use one stick of a grass broom when there is a storm/lightning. A person needs to stand inbetween the open door and wipe the wart out. After few days the wart is going to disappear. Another thing that you can use is a euphorbia tirucalli tree’s leaves by smearing the water/milk substance where you have the wart. It is going to disappear also but it is very poisonous. When it has contact with eyes, wash it with milk (available at your house) immediately or you can become blind and if it touches skin where there was no wart sores will develop.

The black wart is called umuzi (house), it is believed that it symbolises where you going to build your house. It can also be anywhere on  your body. You cannot remove this wart. And the wart that is the colour of an individual complexion, a belief associated with that one is that the person with it have a blessing of multiplying crops or plants by touching or harvesting.

By: Nelisiwe Hlongwane

1 thought on “Izinkolelo ngezinsumpa (Beliefs about warts)”

Leave a Comment