Izinyoka (Ingxenye II)

Kwingxenye yokuqala sibheke indaba yezinyoka ezingenabo ubungozi kubantu noma ezilwaneni, kodwa lokho akusho ukuthi iloluhlobo kuphela lwezinyoka ezikhona. Kukhona nezinyoka ezinobuthi obuyisimanga, okuthi uma igadlile impela endodeni kube kubi kakhulu, kokunye kuphethe ngokuthi lo emshayile ayolusa amadada kwelamathongo. Kuzinhlobo zezinyoka ezitholakala ezindaweni zasemakhaya eNingizimu neAfrika, esatshwa kakhulu imamba, ngoba uma ike yagadla, intaka ilalelwa amazolo. … Read more

Izinyoka (Ingxenye I)

Noma indlela okuphilwa ngayo isihluke kakhulu kunasemandulo njengoba sekuphilwa ngendlela yesilungu, futhi abaningi sebehlala khona esilungwini, iqiniso elingephikiswe lithi abantu abaningi basahlala ezindaweni zasemakhaya futhi basaphila ngendlela yesintu. Izindawo zasemakhaya zinone ngemvelo kanye nemfuyo njengoba kukhona neziqiwu zezilwane kwezinye izindawo zasemakhaya. Ukuhlala ezindaweni zasemakhaya njengaseHlanzeni kanye naseNkangala kusifundisa lukhulu ngemvelo kanye nezilwane zasendle, okungabalwa kuzo … Read more

Izinkolelo Ngezinyoka

Abantu banezinkolelo eziningi ezingafani ngezinyoka ezahlukahlukene. Kukhona abantu abazisebenzisela ukwelapha okungaba ukusebenzisa izingxenye zayo noma ukuyigcina ngoba benenkolelo yokuthi ibanika amandla noma iyidlozi kubona. ENingizimu Afrika umthetho awuvumi ukuthi abantu bafuye izinhlobo ezithile zezinyoka njengomonyo nezinye. Sizobheka izinhlobo ezithile nezinkolelo zabantu ngazo njengomonyo, inhlwathi nobhulube. Umonyo Umonyo uhlobo lwenyoka elitholakala emadamini noma emachibini. Kujwayeleke ukuthi … Read more