Izinkolelo Ngezinyoka

Abantu banezinkolelo eziningi ezingafani ngezinyoka ezahlukahlukene. Kukhona abantu abazisebenzisela ukwelapha okungaba ukusebenzisa izingxenye zayo noma ukuyigcina ngoba benenkolelo yokuthi ibanika amandla noma iyidlozi kubona. ENingizimu Afrika umthetho awuvumi ukuthi abantu bafuye izinhlobo ezithile zezinyoka njengomonyo nezinye. Sizobheka izinhlobo ezithile nezinkolelo zabantu ngazo njengomonyo, inhlwathi nobhulube.

Umonyo
Umonyo uhlobo lwenyoka elitholakala emadamini noma emachibini. Kujwayeleke ukuthi zihlale ngazimbili. Lezinyoka ziphila ngokuthi zidle imfuyo nabantu eduze kwalapho zihlala khona. Kunenkolelo yokuthi uma sekunechwane lenyoka lilwa naleyo endala yesilisa ukuze kubonakale ukuthi ngeyiphi ekufanele ishiye indawo leyo ezihlala kuyona ngoba ngeke ubulili obubodwa buhlalelane. Uma sekufanele ishintshe indawo leyo ehluliwe izulu liyashintsha endaweni kube namafu nomoya omkhulu okungenzeka ukuthi kuhlephuke nezihlahla. Kunenkolelo yokuthi ifu lelo yilo elithatha inyoka liyihambise komunye umfula lapho izohlala khona. Abantu abakhele izindawo ezaziwa njengalezo ezinaloluhlobo lwenyoka bayacebisana ngokuthi uma befulele ngothayela kufanele bawupende ngoba ngesikhathi sokushintsha indawo salenyoka kungenzeka uma ibheka lapho ingahlala khona ibona ukucwebezela kukathayela icabange ukuthi umfula bese yehlela khona. Kuthiwa uma kwenzekile lokho yonke leyondawo iyashabalala kufe nabantu.

Inhlwathi
Inhlwathi itholakala emahlathini nasezigangeni. Nayo iphila ngokudla imfuyo noma abantu uma besehlathini njengabesifazane uma beyotheza. Kuthiwa lenyoka ayigcini ngokuthi ikushaye njengezinye izinyoka, inhlwathi iyasigwinya isilwane noma lokho esuke ikuthole ngalesosikhathi. Ngaphambi kokuthi igwinye lokho kufanele iqale iphule amathambo ngokuthi izisongele kulokho ekutholile bese iyagwinya. Kunenkolelo yokuthi uma lenyoka isazisongela kuwena uma ungumuntu kufanele uzame ukuthi uphonse okuthile okungaba okugqokile phezulu khona uzoyiphazamisa kulokhu esuke ikwenza ibheke lokho okuphonsayo bese uyabaleka. Kunenkolelo yokuthi lenyoka iyakwazi ukujaha umuntu osuke ebaleka noma isilwane.

Ubhulube
Inyoka engenawo ubuthi obulalayo. Kuthiwa kuyinyoka ethanda ukudlala umuntu angacabanga ukuthi inyoka ezomshaya abaleka. Nayo iyinyoka emjahayo umuntu imwisele phansi bese iyabaleka imshiye lapho. Uma lowomuntu ebona ukuthi inyoka ayisekho ezama ukubaleka futhi iyamlandela njalonjalo idlala ngaye.

Written by: Nelisiwe Hlongwane

Leave a Comment