Izinyoka (Ingxenye II)

Kwingxenye yokuqala sibheke indaba yezinyoka ezingenabo ubungozi kubantu noma ezilwaneni, kodwa lokho akusho ukuthi iloluhlobo kuphela lwezinyoka ezikhona. Kukhona nezinyoka ezinobuthi obuyisimanga, okuthi uma igadlile impela endodeni kube kubi kakhulu, kokunye kuphethe ngokuthi lo emshayile ayolusa amadada kwelamathongo. Kuzinhlobo zezinyoka ezitholakala ezindaweni zasemakhaya eNingizimu neAfrika, esatshwa kakhulu imamba, ngoba uma ike yagadla, intaka ilalelwa amazolo.

Izinyoka eziyingozi

Imamba – Lenyoka inesihlungu esinzima kabi. Uma ikushayile wangaphuthunyiswa emtholampilo noma ukhothiswe isihlungu sayo, kuyaphela ngawe nya! Akupheli ngisho imizuzu engamashumi amabili. Uma isencane iba nombala omhlophe, kanti ngokukhula kwayo ibe mnyama, lapho ke imila uphaphe ekhanda. Imamba esinophaphe emhlane ibizwa ngendlondlo, ishaya igila izimanga uma ithole ithuba.

Ihobosha/Ibululu – Lenyoka inyoka eyivila kabi, iyakuthanda ukulala kodwa iyingozi noma kunjalo. Iba hunqu ngokombala oxube nonsundu, omdaka kanye nomhlophe. Lenyoka iyakhuzela ngaphambi kokuthi igadle, inamazinyo ahlangene okuthi uma igadlile ilenge kuwe.

UNophephethwane – Lenyoka inombala omhlophe, kanti ineconsi injalo ngoba umuntu imhubha uthuli ifuna ukugadla kusiphuke izidindi ebaleka, okusiza khona ukuthi uze uyishaye ikhanda ukuze ife.

UBhulubhe – Lena ngenye yezinyoka enesihlungu, iba mpofu ngokombala ngokuphuzi, okungcono ngayo ukuthi iyivaka lokugcina ngci! Kodwa ke uma ithole ithuba igadla impela.

INsuze – Nayo lenyoka enombala omthuthu othi awube nsundu iyingozi impela nje.

IVezimanzi – Ivezimanzi inyoka yasemanzini kodwa ke nayo iyingozi. Lona linsundu ngokujiyile umbala walo futhi likhula libe lide impela.

IMfezi – Imfezi inyoka enganawo ushevu kodwa ke yona igabe ngokukhwifa ngamathe ebusweni bomuntu. Uma ikukhwifile ngamathe amehlo avaleka thaqa! Kuze kusize ubisi lomuntu oncelisayo kulo esuke imthele ngamathe ayo. Imfezi lena belu, izithandela kabi indwamba, ibonakala kakhulu ngezikhathi la kusengwa khona.

INhlwathi – Ngokobuhle bombala, lenyoka ihamba yodwa kulezi ezijwayelekile. Inhlwathi ayinabo ubuthu, kepha iyingozi kubantu nasemfuyweni. Lenyoka isebenzisa imibala yayo emihle ukukulibazi ibe ikuzungeza, kuthi lapho usuthithibele ikugxumele ikugoqe kumunyane utshumo ifuna ukukukudla.

Brief overview

In the previous article the distinction between different snakes and their poisonous effects was highlighted. While the former article clearly stated the various snakes that are not harmful to human beings and other animals, this one emphasises the deadly snakes like the Black Mamba and other different types of these deadly reptiles.

Leave a Comment