Uchakijana nogogo – inganekwane

Kwasukasukela… Cosu! Kwakukhona  Simpheke ngobhozwana! Kwakukhona uchakijana nogogo. Uchakijana wayehlakaniphile wahlala wacabanga ukuthi  angayithola kanjani inyama? Waqhamuka nesu, wathi ‘gogo,gogo asidlale umaphekaphekana’, wavuma ugogo. Wathi uchakide ngizoqala ukungena ebhodweni. Uma sengivuthiwe ngizothi ‘tshiyo tshiyo sengivuthiwe’. Waqala uchakijana wabasa ugogo umlilo lashisa ibhodwe washo uchakijana tshiyo tshiyo sengivuthiwe amkhiphe ugogo njengesivumelwano. Bese kungena ugogo asho ugogo ‘tshiyo … Read more

Uchakide

Kwasukasukela… Cosi! Kwakukhona! Sayipheka ngogoswane ibhodwe elincane umancishane Emandulo izilwane zisakhuluma kwakukhona uchakide ezihlalela yedwa kwakhe. UChakide wayejwayele ukuthi uma eqeda ukudla alale, kodwa njalo wayevuka eselambile. UChakide waba nokusola ukuthi kukhona omnyonyobelayo uma elele, amvule esiswini adle ngoba wayengazi ukuthi kushonaphi uma kungathathwanga muntu. Ngelinye ilanga waxoxela umngane wakhe ngalodaba. Umngane wakhe wathi naye akazi ukuthi ukudla kushonaphi. Waqhubekela … Read more

Inkawu nobhanana

Kwesukasukela! Cosi! Kwakukhona! Sayipheka ngogozwane ibhodwe elincane umancishane Kwakukhona insizwa eyayizoba nohambo ivakashele umfowabo oseGoli. Wayejabulile kakhulu, wamphathela ubhanana omningi. Yena wayesuka eThekwini ezohamba ngebhasi. Wavuka ekuseni ephuthuma ibhasi. Bangena bonke abantu lase liyahamba ibhasi. Lensizwa yayehlezi eduze komlungu owayezihambela nenkawu yakhe. Lahamba ibhasi kukuhle. Selihambe ibanga elide umshayeli walingenisa “egaraji.” Behla abagibeli bayakozikhulula abayakothenga … Read more

Imbila yeswela umsila ngokuyalezela

Kwasukasukela!….. Cosu!… Kudala emandulo izilwane zonke zabe zingenayo imisila. Zahlala zahlala zabe sezibona ukuthi kumele zenze umhlangano mayelana nalento. Nangempela inkosi yazo yazibiza ukuba zize emhlanganweni ngokushesha. Inkosi yazo kwakunguBhubesi. Zaphuma-ke izilwane ngobuningi bazo zifuna ukuyozizwela ngawazo amadlebe mayelana naloludaba. Inkosi yazo uBhubesi wasukuma-ke wakhuluma nazo. “Sanibonani nonke” inkosi yezilwane ibingelela zonke izilwane. Zavuma ngenkulu … Read more

Izimu

Kwesukasukela! Cosi! Kwakukhona! Sayipheka ngogozwane ibhodw’ elincane umancishane. Kwakukhona umama ehlala nengane yakhe. Kulendawo ababehlala kuyo yayinamazimuzimu. Umama wayethi uma esemsebenzini ayishiye yodwa ingane. Wathi umama kuyo uma sengibuya ngizothi ‘imina mtanami, imina umama wakho.’ Ngicela ungavuleli muntu lapha endlini ngize ngibuye. Nangampela kwasa ngakusasa wahamba umama. Kanti izimuzimu lizwile. Lathi ngilambe kanje ushiya ingane … Read more