Imbila yeswela umsila ngokuyalezela

Kwasukasukela!…..
Cosu!…

Kudala emandulo izilwane zonke zabe zingenayo imisila. Zahlala zahlala zabe sezibona ukuthi kumele zenze umhlangano mayelana nalento. Nangempela inkosi yazo yazibiza ukuba zize emhlanganweni ngokushesha. Inkosi yazo kwakunguBhubesi.

Zaphuma-ke izilwane ngobuningi bazo zifuna ukuyozizwela ngawazo amadlebe mayelana naloludaba. Inkosi yazo uBhubesi wasukuma-ke wakhuluma nazo.

“Sanibonani nonke” inkosi yezilwane ibingelela zonke izilwane. Zavuma ngenkulu inhlokomo izilwane yabe isiqhubeka inkosi, njengoba nginibizile namhlanje kulomhlangano ngiyazi ukuthi abaningi bamangele nje ukuthi babizelweni.

Cha akukho okubi okanye anginibizele amacala yasho inkosi imoyizela kancane. Enginibizele kona ukuthi bengifuna ukuthi sibonisane ukuthi kunganjani sonke njengoba sila sifakele imisila ukuze sikwazi ukuphunga ngayo izimpukane kanye nokunye.

Manje ngifisa ukwazi ngani ukuthi nina niyahambisana yini nalombono. Uma nivuma sobe sesakha usuku bese ngikhipha abazohamba bememezela ngalolosuku. Sonke-ke sesiyohlangana sizothatha imisila yethu ezosifanela. Izilwane zavumelana nenkosi yazo kodwa zabe zikhona ezithi ziyokholwa ngoba sekwenzeka phela ziyazi ukuthi iBhubesi linamaqhinga mhlampe selifuna ukuzidla.

Zahlakazeka izilwane sezikuzwile ebezibizelwe kona. Ngalezozinsuku izilwane zazixoxa ngalendaba zisho nokusho ukuthi zijabulile ukuthi sezizoba nemisila yazo emihle. Zahamba izinsuku lwaze lwafika lolosuku zaphuma izinhloli zimemezela ukuthi izilwane azize zizolanda imisila yazo.

Zaphuma izilwane seziyolanda imisila yazo kuleyondawo indlela yayidlula ngasemzini wembila. Kwaqala kwadlula indlovu ishaya kancane idlula imbila imile egcekeni yabuza indlovu ukuthi ayihambi yini ukuyolanda umsila .Yathi imbila iNdlovu ayoyiphathela umsila oyifanele isabambekile. Yathi iNdlovu kulungile ngizokuphathela yafika iNdlovu yakhetha umsila wayo yawunameka yahamba yangayiphathela iMbila. Zafika zonke izilwane yaze yaphela imisila. Yabona iMbila ukuthi akekho oyiphathelile yasuka ithi iyowulanda yafica imisila isiphelile. Yashweba kanjalo-ke ngenxa yobuvila.

IMBILA YASWELA UMSILA NGOKUYALEZELA

Cosu Cosu yaphela!….

Leave a Comment