Inkawu nobhanana

Kwesukasukela!
Cosi!
Kwakukhona!
Sayipheka ngogozwane ibhodwe elincane umancishane

Kwakukhona insizwa eyayizoba nohambo ivakashele umfowabo oseGoli. Wayejabulile kakhulu, wamphathela ubhanana omningi. Yena wayesuka eThekwini ezohamba ngebhasi. Wavuka ekuseni ephuthuma ibhasi. Bangena bonke abantu lase liyahamba ibhasi. Lensizwa yayehlezi eduze komlungu owayezihambela nenkawu yakhe. Lahamba ibhasi kukuhle. Selihambe ibanga elide umshayeli walingenisa “egaraji.” Behla abagibeli bayakozikhulula abayakothenga okudliwayo nokuphuzwayo. Babuyela ebhasini. Ithe mayibuyela ebhasini insizw, ubhanana wakhe usudliwe, usebona amakhasi nje kuphela. Wabuza kumnikazi wenkawu. Wathi hhayi udliwe umfowenu yadinwa insizwa, wazithulela futhi umnikazi wenkawu. Lahamba ibanga elide langena futhi egaraji ibhasi. Yangabe isehla lensizwa, wehla umnikazi wenkawu. Lensizwa yasala yadonsa iwisa layo yaphihliza ikhanda lenkawu. Wathi uma ebuya umnikazi wenkawu wayithola isifile waphambana negazi ligeleza ngaphansi kwezihlalo zebhasi. Wangena ediniwe wabuza, “Ubani oshaye inkawu yami?” yathi insizwa eyomdeni ayingenwa. Angithi udle ubhanana wami yingakho ngimbulele.

Cosi!Cosi! Iyaphela!

Leave a Comment