UBuhlalusebenkosi

Kwasukasukela! Kwakukhona intombazane enhle, yabe iyindodakazi yenkosi. Yabe ithandwa kakhulu nguyise, yayinezimpelesi ezaziyigada ziphinde ziyenzele konke ekufunayo. Lezizimpelesi kwakungamantombazane, amanye awo ayenomona. Intombazane yenkosi yayihlala esigodlweni, kwakuthi uma seyithomba ihambe iyokha ibovu emphandwini owawusehlathini. Umphandu kwabe kungumgodi omkhulu owabe usehlathini. Lwafika usuku lokuthi uBuhlaluse ahambe aye kokha ibovu. Bamthatha ababezohamba naye kanye nezinye izintombi bangena … Read more

Inkosi eyayithanda Izinganekwane

Kwasukasukela! Cosu! Emandulo lapho wawusancinza itshe likhale igazi, kwakukhona inkosi ethize, lenkosi yayizithanda izinganekwane kakhulu. Yayicela abantu besizwe sayo ukuba bayixoxele izinganekwane. Abantu babejwayele ukuyixoxela izinganekwane ezimfushane ezaziyishiya inganelisekile. Kuthe ngelinye ilanga yabiza amabutho ayo yathi kuwona ifuna umuntu ozoyixoxela inganekwane ende, lowo oyokwenza njalo izomuganisela ngendodakazi yayo bese imxoshise nangezinkomo. Bonke bazimisela ngokuyixoxa inganekwane … Read more

Ugogo nonogwaja – Inganekwane

Kwasukasukela. Kwakukhona ugogo nonogwaja. Ngelinye ilanga unogwaja wavakashela ugogo. Wathi kugogo abadlale umaphekaphekane. Nangempela kwaqala unogwaja wangena ebhodweni elinamanzi elabe libaselwe. Wathi tshiyo tshiyo sengivuthiwe! Wamkhipha. Wangena ugogo ebhodweni wavala unogwaja, wathi ugogo tshiyo tshiyo sengivuthiwe! Wamkhipha. Wangena unogwaja kwayiso leso. Wangena ugogo wathi tshiyo tshiyo sengivuthiwe lutho unogwaja ukumkhipha. Waphinda wakhala ugogo tshiyo tshiyo … Read more

Umama nengane (Inganekwane)

Kwesukasukela! Cosi! Kwakukhona! Sayipheka ngogozwane ibhodw’ elincane umancishane. Kwakukhona umama ehlala nengane yakhe, kulendawo ababehlakuyo yayinamazimuzimu. Umama wayethi uma eya emsebenzini ayishiye yodwa ingane. Wathi umama kuyo uma ngibuya ngizothi imina mtanami imina umama wakho, ngicela ungavuleli muntu lapha endlini ngize ngibuye. Nangampela kwasa ngakusasa wahamba umama. Kanti izimuzimu liyezwa, lathi ngilambe kanje ushiya ingane yodwa … Read more

Udemane no Demazane

Kwesukasukela. Cosi! Kwakukhona! Sayipheka ngogozwane ibhodwe elincane umancishana! Kwakukhona umama nobaba behlala nezingane zabo zamantombazane ezimbili, endala kunguDemazane encane kunguDemane. Umama nobaba babehamba njalo ekuseni baye kolima emasimini buqamama nekhaya labo bashiye amantombazanyana abo ekhaya. Ngelinye ilanga besalima bezwa ngenyoni ith’: “Umhlaba kababa lodlala amavila ngegejana phoqo phoqo, mbewana saka saka, zidinjana mbembe”. Kwaphuka wena … Read more