Ingxoxo noMnumzane Ndwandwe ngokusetshenziswa kwemali yakudala

Sibe nengxoxo noMnu Ndwandwe oneminyaka engu-82 ubudala owazalelwa endaweni yaseMpangeni kodwa osehlala endaweni yaseMalangeni eMpumalanga Township. Ingxoxo yethu ibimayelana nokuqala kokusetshenziswa kwemali yakudala ngabantu abamnyama. Imali yakudala yayaziwa ngopondo, otiki, openi nosheleni njalonjalo. Okwathi ngeminyaka yawo 1960 yase ishintshwa uhulumeni wangalesosikhathi yaba ngamarandi. UBaba uNdwandwe ubalule ukuthi waqala ukubona imali esawumfana omncane elusa amathole. Uthi … Read more

Indaba Yenyoka Ubahazule

Ziningi izinto abantu abazisebenzisayo uma befuna ukuthandwa, ukuba nenhlanhla noma ukuthola izikhundla. Singabala ukusetshenziswa kwemithi, ukukhokha imali ukuze umuntu asikhundla abanye baze basebenzise ngisho izilwane zasendle abazinikwa yilabo abathi bangabelaphi bendabuko. Lapha sixoxelwe ngenyoka ebizwa ngobahazule abanye bayazi ngomamlambo. Lenyoka kuthiwa isetshenziswa kakhulu ngabantu besifazane. Lendaba yalenyoka inedumela kakhulu ngoba yindaba endala. Abantu bayaye bathande … Read more

Izindaba Ngezipoki

Kudala kuthiwa bezandile izipoki, abantu bebezibona, noma besebekwazi ukubona noma ukuzwa izimpawu uma sebesendaweni enesipoki. Abantu abadala bathi lomuntu osuke esezopoka yingoba ebuyiswe ezulwini mhlawumbe usuke ehambe kabi emhlabeni, mhlawumbe ubenenhliziyo embi esalapha emhlabeni wase uMvelinqangi wamxosha. Okunye okushiwoyo ukuthi imbangela yokupoka yingoba bebesuke bengcwatshwe bephelele, kudala umuntu uma eshone namhlanje ngakusasa wayefihlwa. Ngaleyondlela babefihlwa … Read more

Idolobha lethu umphakathi wethu

UPalesa Mohlakoana uthole umklomelo wophume isibili emncintiswaneni wokubhala emkhakheni wesiZulu obuhlelwe uMtapo wolwazi ngaphansi koMkhandlu weTheku ngo 2008. Indaba yakhe: Selokhu kwasebenza intando yeningi emhlabeni esihlala kuwona izinto zaguquka, itshe lagaya ngomunye umhlathi. Iningi labantu lafuduka ezindaweni eziningi zasemakhaya laya emadolobheni nasemalokishini. Kungakho-ke usubona imikhukhu isigcwele yonke indawo emadolobheni, nase malokishini kungasekho nesikhala sokuphefumula nje. Wonke … Read more

AIDS the killer

Second Prize winner in the English Category of the 2008 Creative Writing Competition of the eThekwini Municipal Library. By Ashveer Devnarain This is a true story and it saddens me to write about our employee who has worked in the family business for many years. Lillian has been a very dedicated and honest worker. She … Read more