Ingxoxo noMnumzane Ndwandwe ngokusetshenziswa kwemali yakudala

Sibe nengxoxo noMnu Ndwandwe oneminyaka engu-82 ubudala owazalelwa endaweni yaseMpangeni kodwa osehlala endaweni yaseMalangeni eMpumalanga Township. Ingxoxo yethu ibimayelana nokuqala kokusetshenziswa kwemali yakudala ngabantu abamnyama. Imali yakudala yayaziwa ngopondo, otiki, openi nosheleni njalonjalo. Okwathi ngeminyaka yawo 1960 yase ishintshwa uhulumeni wangalesosikhathi yaba ngamarandi.

UBaba uNdwandwe ubalule ukuthi waqala ukubona imali esawumfana omncane elusa amathole. Uthi ukuqala kwakhe ukubona imali yingesikhathi ekhaya kubo kufika abelungu bezobonana nomkhulu wakhe owayenemfuyo eningi. Bafika abelungu baxoxa nomkhulu wakhe ngokuthola izinkomo zakhe ngoba zazizinhle kakhulu futhi zikhuluphele. Ngalesosikhathi uthi indaba yokudayiselana yayingakaziwa. Abelungu bafika nomqondo wokuthi abakwazi ukuvele bathathe imfuyo yomuntu ngaphendle kokuthi bona bangatholi lutho. Yingalesosikhathi abaqala ngaso ukubona imali ezimpilweni zabo.

Umkhulu wakhe wavumelana nabelungu bamnikeza imali eyizinhlamvu zesiliva ezinhlamvu (akasakhumbuli ukuthi kwakuyimalini) ngenkomo ngayinye. Lomkhuba wasabalala endaweni baze abantu bavumelana ngenani lamasiliva ekufanele bawathole ngezinkomo zabo. Kwaze kwaba nendlela abancintisana noma abazigqaja ngayo ngokuqoqa amasiliva ngoba kwakuthi uma kuhlangenwe kubuswa amadoda abuzane ukuthi umuntu usenamasiliva amangakhi eyedwa. Ngalesosikhathi uthi nezitolo zazingakabibikho, imali leyo babeyigcina emapotimendeni.

Kwafika isikhathi lapho abelungu base bebanika imali noma izipho ukuze bathole umhlaba bakhe imizi yabo. Ngokwakha kwabo kwadingeka ukuthi abantu endaweni basebenzele abelungu bebaholela ngayo imali. Lena ngenye yezinye izindlela abantu abaqala ngazo ukuzitholela imali. Ngokusebenzela abelungu baqala abantu babona izinto ababengazazi ezinye zazo bazithanda okwakufanele ukuthi bazithenge. Singabala izingubo zokugqoka, izinhlobo ezithile zokudla kanye nezinto zasendlini lokhu kwaba ukuqala kwabo ukusebenzisa imali yabo.

Leave a Comment