Imisebenzi yasekhaya II

Sisekuyo njalo indaba yokukwehlukaniswa kwemisebenzi yasekhaya ngobulili, ekhasini lokuqala sibhunge ngemisebenzi yamadoda namakhosikazi, lana ke sithi qaphu ngemisebenzi yabafana nama ntombazane ngoba phela asikhethi iphela emasini. Umsebenzi omkhulu wamantombazane ukupheka ekhaya, ukuze kuphekwe ke kudingeka amanzi kanye nezinkuni zokubasa exhibeni. Amanzi lawa akhiwa emthonjeni, esiphethweni kanye nasemifuleni ngezimbiza zokukha amanzi. Bekuwumgomo ke ukuthi intombazane ivuke … Read more

Indlela Ekuphilwa Ngayo Ezindaweni Zasemakhaya

Ukukhuliswa kwengane emphakathini noma endaweni kwakungabi umsebenzi wabazali baleyongane kuphela kodwa okwesigodi sonke. Obaba uma besebenza kude namakhaya babeshiya amakhosikazi nezingane ekhaya bahambe isikhathi eside, bekujwayeleke ukuthi babuye ngezikhathi zePhasika noma ngoKhisimusi noma uma kushoniwe ekhaya kwakuya ngokuthi usebenza kuphi. Isikhathi esiningi kwakuba ngomama ababevakashela obaba lapho babesebenza khona. Ubudlelwano phakathi kukababa nezingane babungekho ngenxa … Read more