Indlela Ekuphilwa Ngayo Ezindaweni Zasemakhaya

Ukukhuliswa kwengane emphakathini noma endaweni kwakungabi umsebenzi wabazali baleyongane kuphela kodwa okwesigodi sonke. Obaba uma besebenza kude namakhaya babeshiya amakhosikazi nezingane ekhaya bahambe isikhathi eside, bekujwayeleke ukuthi babuye ngezikhathi zePhasika noma ngoKhisimusi noma uma kushoniwe ekhaya kwakuya ngokuthi usebenza kuphi. Isikhathi esiningi kwakuba ngomama ababevakashela obaba lapho babesebenza khona. Ubudlelwano phakathi kukababa nezingane babungekho ngenxa … Read more