Indlela Ekuphilwa Ngayo Ezindaweni Zasemakhaya

Ukukhuliswa kwengane emphakathini noma endaweni kwakungabi umsebenzi wabazali baleyongane kuphela kodwa okwesigodi sonke. Obaba uma besebenza kude namakhaya babeshiya amakhosikazi nezingane ekhaya bahambe isikhathi eside, bekujwayeleke ukuthi babuye ngezikhathi zePhasika noma ngoKhisimusi noma uma kushoniwe ekhaya kwakuya ngokuthi usebenza kuphi. Isikhathi esiningi kwakuba ngomama ababevakashela obaba lapho babesebenza khona.

Ubudlelwano phakathi kukababa nezingane babungekho ngenxa yalokhu, ngesinye isikhathi kwakutholakala ukuthi ubaba uhamba ekhaya engazi nokuthi usekhulelise umkakhe ezwe esekuhambeni abuye ingane isikhulile njalonjalo. Omama babeqinisekisa ukuthi ekhaya kulinyiwe futhi nemfuyo ikhona ukuze bakwazi ukuphila. Kwakubayinjabulo ekhaya uma kuzalwa ingane yomfana ngoba phela yayizoqhubeka yakhe umuzi kayise uma eseshonile. Esikhathini sakudala kwakwaziwa ukuthi umsebenzi womuntu wesifazane ukubheka ikhaya akhulise nezingane

Ukuzalwa kwengane
Izibhedlela zingakabikho umuntu wesifazane okhulelwe wayebelethiswa ogogo bendawo uma sekufike isikhathi sokufika kwengane. Bese kubhalwa incwadi iye kubaba aziswa ukuthi uthole mtwana muni, nalapho kusazoyiwa kwamakhelwane kuyofunwa umuntu okuwuye obabhalelayo uma ingakabikhona ingane efundayo kulowomuzi. Ingane ezelwe yayincela ibele ize ibe neminyaka emibili noma emithathu. Yayikhishwa ebeleni ngencumbe noma ngomdoko wamabele ogaywe etsheni noma amahewu idle nokunye ke ukudla iye ijwayele. Ibigqokiswa noma yini ukuvikela amakhaza, uma kubalele ibizihambela nqunu. Amatshitshi namajongozi abebhinca esinqeni kuthi ngenhla, kuthi umuntu osethole umntwana ubefaka ibhayi elifihla amadolo abophe nendwangu emabeleni.

Ekwaluseni
Ingane ikhule ishawa hhayi umzali wayo kuphela nanoma yimuphi umuntu omdala ubewumzali kuye, uma ehlangana naye onile ubemshaya lapho, bekungalindwa abazali bakhe umntwana, njengokuthi uma kufohle izinkomo zakomakhelwane phambi kwakhe bekushawa lowo noma kungezona ezakubo lezonkomo zingalusiwe uye ubeshawa ngoba kuthiwa ubengazishayi ngani izinkomo. Uma ufika ekhaya ububuzwa ukuthi bekwenzenjani mhlawumbe bakuphinde bakushaye, Uma kade umfana elwa wahlulwa abafowabo bazomshaya bethi uvuma ukuhlulwa omunye nangakusasa uzoqhubeka alwe mhlawumbe aze amhlule lowo. Kwakuthi uma umfana egula ekwaluseni bekungashiwo ukuthi akaye kolala bebezama amakhathakhatha aze alulame, umunyana yiwo awawubasiza mebephethwe umkhuhlane, ezikhathini zakudala yayingekho imitholampilo.

Imidlalo ebebeyenza babebhukuda noma bakhe izinqola baphule izihlahla bahlanganise, bekugibela oyedwa kulenqola abanye baphushe kushintshanwe, amasondo kube amathanga abawathathe emasimini asale ngesikhathi kade kuvunwa noma badlale umshushuluzo engezinqa endaweni eyehlelayi enotshani, noma bazingele izinyoni nezimbiba. Amantombazane wona ayelusa uma bengekho abafana kubo. Imisebenzi ejwayelekile yamantombazane ukukha amanzi, kunezikhathi zokukha amanzi hhayi noma inini ayekhiwa ekuseni noma ntambama, ngoba amini ayesengcoliswe izinkomo nabawashayo. Bebefundiswa nokugaya etsheni umbila noma amabele nokupheka nokuhlanza umuzi nokunye. Uma kukhona umuzi onomcimbi amantombazane asendaweni ayahlangana azolekelela ngokukha amanzi nokunye.

Umfana uma engakasebenzi ubeba nalo ihembe elilodwa nebhulukwana aliphiwe ubhuti wakhe noma ubaba wakhe, nezimbadada azikhandele zona noma azikhandelwe abangani bakhe ekwaluseni. Intombi yona ibiba namabhayi amasha ngoba isinesoka elaziwayo bese lithengelwe impahla, vele bekungabalulekile ukuswenka ngalesiyasikhathi bona bebezihlobela ngobuhlalu nangemvunulo yesikhumba kwabesilisa asebesebenza nezintombi esezinamasoka asebenzayo, kodwa futhi esimise iduku kwaziwa endaweni.

Isikole
Bebeya esikoleni sebekhulile mhlawumbe umuntu eneshumi leminyaka noma ngaphezulu eyoqala, uma eyintombazane athi angakwazi ukubhala igama lakhe, nokubhalela ubaba wakhe esemsebenzini ayekiswe ngoba bekuthiwa uzogana bakhalele izimali zabo bemfundisa, umfana yena ubeqhubeka nokufunda, kanti omunye ubeshomana nontanga asiyeke isikole eqe ekhaya ayosebenza, kubo bezwe ngesikade ukuthi akasekho usematohweni. Bekunomkhuba wokuthi uma uyintombazane uzijwayeze ukuhlala ecansini ngoba uma kukekwafika umuntu wangaphandle noma ezidlulela wakubona uhleli esigqikini noma ebhentshini ubaba wakho ubehlawula enkosini ukuthi awuhloniphi uqojama esitulweni, noma uwumfana umithisile ungakashadi ubuhlawula enkosini ugeze izintombi zendawo kuyima uzohlawula lapho umithise khona. Futhi bekuyichilo uma uwumfana ubonakale uphuza noma uphethe ugwayi
.
English Summary: Way of life in the Olden Days
In the olden days it took the whole village to raise a child. And in most cases women were responsible for looking after the homestead and their families because their husbands worked away from home. Women had to make sure that livestock was well looked after and they had to plough crops so that they can feed their children. Men usually visited home during holidays like Easter and Christmas or when there is death in the family, but this depended on where they were working. There were also no hospitals during those days, old women helped young women in giving birth as the father was away, he will be informed by a letter of a new addition in the family, this sometimes took months to do because not all the families had people who can write. Babies were breastfed for two to three years until they were ready to eat adult food. There were no clothing for babies they were wrapped in old clothes and when it was sunny they ran around the yard naked.

Young girls wrapped a piece of cloth around their waists but when they give birth they had to cover their breasts and waists. For boys, those who had family members working in cities, had a pair of trousers, shirt and they will make their own sandals. These clothes were reserved for special days. Some of the games boys played when they were looking after the livestock was swimming, birth hunting etc. Boys also helped each other when someone was sick, they will collect medicinal plant and give to the one who is sick.

There were families who allowed girls to look after livestock, if there was no boy in the family but the chores are mainly done by girls is to collect water, wood, clean the house, cook etc. In the olden days, time to collect water was prescribed people were only allowed to collect water in the early hours of the morning or in the afternoon to give chance to livestock and women who does their washing in the river. Girls were also taught to grind and when one of the people within the area have a ceremony, girls were expected to go and help in that house.

When schools were built, almost all the children started school in age 11 upwards. Boys had the advantage of furthering their studies whereas for girls it was until they are able to write their names and they were taken out of school. Girls and women were not allowed to sit on chairs, they used grass mat if they were caught sitting on a chair, the family had to pay a fine to the chief. For boys if they impregnated a girl before they got married they had to pay a fine to the chief before paying a fine for damages to the girl’s family.

By: Nelisiwe Hlongwane

Leave a Comment