Ingxoxo ngomdlalo womlabalala nechess eThekwini

Ziningi izindlela umuntu azisebenzisayo ukuchitha isizungu ngemidlalo. Eminye ifuna ubuhlakani bokusetshenziswa kwengqondo ngokujulile eminye ilula. Singabantu sithakasela imidlalo ehlukahlukene kanti eminye imidlalo iveza kabanzi ngemvelaphi yethu. Esikhathini sakudala uma izinsizwa ziyozingela, izingane zazihlala zilalele indlela ugogo ayexoxa ngayo izingwanekwane noma lapho kuqhamuke indlela noma isu lokuqala umdlalo othize. Eminye yalemidlalo njengokusho komunye walaba esixoxisene nabo uthi:

Contents

1 Imidlalo yakudala nokushintsha kwezikhathi
2 Abadlali balemidlalo asebemnkantshubomvu
3 English Summary
4 Three dogs and a rabbit game

Imidlalo yakudala nokushintsha kwezikhathi
Kwaqala ngomdlalo kanogwaja nenja. Lomdlalo udlalwa ngabantu ababili, oyedwa uba unogwaja omunye abe nezinja ezintathu. Lapha kwakudwetshwa unxantathu kuthi phakathi nendawo kube nemigqa enamaqhuzu lapho kumele ubalekele ngakhona njengonogwaja. Zozungeleza izinja zize zikuhlanganisele. Lapho wena njengonogwaja usubanjiwe umdlalo uphele kanjalo. Kwase kubakhona umdlalo  womlabalaba. Eminye yemidlalo eyayidumile kakhulu eyadlalwa abantu abadala yize usungasadumile kakhulu lomdlalo kodwa uthathwa njengomunye wemidlalo eyingqayizivele yesintu. Lapha bekudingeka amasu nobuchule ukuze ucuphe indoda odlala nayo izithole isisogibeni lokuthi udle isibhamu sakhe ngokudubula ngesakho. Lomdlalo ube nesasasa nedumela elikhulu kwabadala ngenxa yokuthi ubudlaleka kalula, ubudwebeka noma kuphi, ungadingi mali ukuthi uwuthole. Imidlalo eminingi ibidlalwa ngabantu besilisa asebekhulile ngoba bebengenayo imisebenzi eminingi ekhaya.

Kwathi ngokuhamba kwesikhathi kwaqala umdlalo we chess. Asinalwazi olunzulu ngemvelaphi yawo kepha kuthiwa wawudlalwa kakhulu eNdiya naseRoma. Wawudlalwa ngabantu abane amaqhuzwana lawa okudlalwa ngawo ayeba ama 64 enkudleni umuntu abe namaqhuzu ayi 16. Kwahamba kwagcinwa sekuncishiswa amaqhuzu lawo okudlalwa ngawo aba ngama 32 nabadlali baba babili. Lokhu kwenza umdlalo uthakaseleke nenselelo ithi ukunyuka. Lomdlalo kuliqiniso elinzulu ukuthi kumele udlalwe umuntu ochithekile ebuchosheni uma uwudlala futhi ube nengqondo esheshayo namasu acijile uma ungumdlali wawo. Sibe nengxoxo nabadlali balomdlalo asebemnkantshubomvu bedlala lemidlala esiyibalile ngenhla.

Abadlali balemidlalo asebemnkantshubomvu
Kenneth Makhathini and Sibusiso Magudulela playing chessUSibusiso Jacob Magudulela owazalwa ngomhlaka 29 Ephreli 1952 wazalelwa endaweni yaseDunhouser kepha usehlala eNtuzuma, eThekwini. Waqala ukudlala umlabala eminyakeni eminingi edlule. Kwathi ngokufika komdlalo wechess, wawufunda kalula njengomuntu owayesenalo ulwazi emidlalweni yezingcithabuchopho. Wawudlala lomdlalo odinga ukuthi umuntu acabange ngaphambi kokunyakaza ngoba kuyacushwana, kukhohliswane, kuluthwane ukuze umketule phela lona odlala naye. Usewudlale ezindaweni eziningi lomdlalo ngoba useqeqesha izingane manje kulomdlalo. Izikole ezintathu zakwaMashu zisezandleni zakhe lomdlali osempunga kulendima.

UKenneth Velaphi Makhathini owazalwa ngomhlaka 2 Novemba 1955, wazalelwa endaweni yaseMnambithi manje usehlala edolobheni laseThekwini ungomunye wabadlali asebebadala kulomdlalo wechess. Yena waqala ukudlala lomdlalo esekolishi eminyakeni eminingi esadlula. Waqeda ukufunda wathi ukuhoxa kancane iminyaka engadlali ngenxa yokuthi washintsha indawo lapho ayehlala khona. Kodwa ayikho indawo engenalo igalelo lomdlalo othize okwenza uzimbandakanye nawo. Akuthathanga isikhathi eside wabathola ozakwabo angadlala nabo lomdlalo wechess. Isikhathi esiningi badlalela epaki eliseduze neCity Hall noma badlalele enxanxatheleni yezitolo eWorkshop.

Bathi lomdlalo uyabathokozisa futhi ngesinye isikhathi babone sekushone nelanga bengazenzanga izinto okufanele bazenze nasemakhaya sekuyaziwa ukuthi isikhathi sabo basichitha ngalomdlalo nakuba kwathatha isikhathi kumakhosikazi abo ukuthi ajweyele ukuthi badlala lomdlalo. Bangafisa ukubona abantu abasebasha bezimbandakanya nalomdlalo ikakhulukazi izingane zesikole ngoba ungaba nomthelela omuhle ezifundweni zabo.

English Summary
People have had a number of games they’ve played over the years and have matured in these games. The mind demanding games have been seen as the most important games as they assist in providing strategic ways of thinking and coming up with solutions in different situations. People have played games such as the below.

Three dogs and a rabbit game 
The three dogs and a rabbit game was played by two people. A triangle was drawn and the lines cross the centre of the triangle diagonally and vertically. The rabbit moves once as the dogs also move once at a time. The idea is to corner the rabbit with the three dogs in capturing the rabbit. The game matured to new games such as Marabaraba also known as Umlabalaba. We interviewed two men who have played these games Mr. Sibusiso Jacob Magudulela, 59 and Mr. Kenneth Velaphi Makhathini, 56 are two elders within the Durban community who’ve transformed from the indigenous games of marabaraba to the exciting Western indigenous game of chess.

Mr Magudulela started playing chess many years ago whereas Mr Makhathini started playing when he was at the college.
People play the game to enhance their thinking capabilities, they join clubs to master the game, they play in tournaments and fun games. Truly, the game of chess has spread far and wide. No wonder the old two men find pleasure in playing the game having transformed from marabaraba to chess and have remained loyal to the game for so long. They play chess at the Workshop Maydon Wharf Gardens and also outside the Workshop near Gugu Dlamini Park.

A group of loyal chess players meet there everyday in the afternoons for a game of chess. Some of these players are self employed and some work in different professions. As soon as they are done with their everyday work, they take pleasure in participating in the game of chess afterhours at these venues. Mr. Magudulela is a chess coach training children in three different schools in KwaMashu. To them, the game of chess is actually a mental investment to the children and it has a huge academic influence. The game is a plough back community project which they hope it will yield positive results.

By: Mbusiswa Zuma

Leave a Comment