Imidlalo Yezingane Yakudala, Jim Jim Bafana

Imidlalo yezingane yakudala ibe nendima enkulu ekukhuleni kwezingane zamantombazane nabafana. Lapha sizobheka owaziwa kakhulu ngokuthi uJim Jim Bafana. Lomdlalo muhle ngokuthi udlalwa yinoma ngabantu abangakhi. Bonke benza isikolela ngokuthi babambane ngezandla. Akekho umuntu oba yigosa kulomdlalo okuchaza ukuthi akekho odingeka ukuthi ame ngaphakathi esikokeleni.

Uma sebenelisekile ukuthi isikokela sabo sime kahle bayaqala bacule bonke bathi:

Jim, Jim
Bafana akesishintshane,
Mina ngithath’ okwakho,
Wen’ uthath’ okwami
JIM, JIM! HHE, HHE!

Ngesikhathi becula bayanyakaza bayele ngasesandleni sokudla kuzothi uma sebefika esiphethweni seculo lapho sebethi “jim, jim! Hhe, hhe!” bayama bese bekhiphela umlenze phambili kwasakukhahlela baphinde futhi baqale phansi iculo labo. Lapho basuke sebenyakazela ngasesandleni sesinxele. Bakwenza lokhu njalonjalo babheke umuntu ozowa noma ozobhimba uma sekufanele kushintshwe, lowo uyaphuma emdlalweni angene ngaphakathi esikokeleni abe yiphoyisa ngokubheka abambimbayo.

Babezenzela ukuthi lomdlalo bawuthakasela njengokuthi lowo oculayo uyashintshashintsha enzela ukuthi babhimbe khona bezophunguka kulayini. Iculo alisho ngokushesha, abuye alinense ukulicula kanjalo kanjalo. Ubayedwa oculayo laba abanye bashaye ulayini benze lokhu okushiwo obaculelayo. Nakhu okunye ababebuye bakufake eculeni labo:

Shaya esokunxele, esokujikijela
Mana uthule, uthi du!
Ngize ngikutshele,
Ngithi shaya esokunxele, esokujikijela
Mana uthule, uthi du!

Lomdlalo muhle ngokuthi wawuzifundisa izingane ngokuthi zikwazi ukulalela, nokulandela imiyalelo, benza njengoba kushiwo yini. Kwakuthi lowo osuke esalile ngokwenza kahle wayebizwa ngenkosi kuzothi ngosuku olulandelayo uyena ozobe ebahola ngeculo.

English Summary
Indigenous games played an important part on children daily lives. They also taught them listening and observing skills as these games required a lot of concentration so that the winner will be elected. Winning a big thing because the winner of each game was going to be the leader of that game the following day when the children had to play again. In this article we are looking at an indigenous games played by both girls and boys. The group had to make a big circle and hold hands then they choose one person who leads them into a song. They have to follow the instruction from the song like moving to the left and right, touching left leg and to stand still. For an individual to be considered as losing from this game they are evaluated by not following the correct instruction. That person moves inside the circle and monitor the progress and identify those who fail. The last man standing is the next day leader.

By: Nelisiwe Hlongwane

Leave a Comment