Imidlalo Yakudala Yezingane

Imidlalo izingane zabafana kanye namantombazane ezazizijabulisa ngayo besakhula uma sebeqede ukwenza imisebenzi yasekhaya noma abafana belusa izimbuzi uma sebezikhaphele emadlelweni. Ezikhathini zakudala bebengenawo amathoyizi. Bebephuma emakhaya boze babuye ntambama sebeyovalela noma bexoshwa yimvula noma indlala. Bekuthi labo asebekhulakhulile babaqhathe, bebacija ukulwa ngenduku, bekuwumdlalo kubo kodwa bekuliwa ngoba bebeze baphume igazi kodwa babuye bagezane ingozi. Bebebuye bakhande izinkomo nezimbuzi ngobumba bazihlobise ngayo yonke indlela. Lokho abasuke bekukhande ngobumba bebengangeni nakho emakhaya egcekeni ngoba kuthiwa ubumba buyingozi uma kuduma izulu.

Omkheyi noma ikheqe
Bekuthi uma sekuqediwe ukuvuna emasimini kubekhona okusalayo emasimini umbila, amathanga nokunye bebekuthatha kakhande ngakho izinqola abadlala ngazo endaweni eyehlelayo. Lento bayihlanganisa ngezinkuni, bese bethatha amathanga bawavule izimbobo bakhiphe izintanga bese befaka ukhuni oluqinile ngemuva nangaphambili amasondo ahamba ngamabili, bese bephambanisa izinkuni eziqinile ukwenza isihlalo, Babesebenzisa izinyawo ukuqondisa lapho beyangakhona. Uma kungakavunwa bebedlala okuthi akufane nomkheyi ngokuthi bashushuluze ebutshanini ngezinqe nanoma yingani bedonsane. Kokunye bebethatha izincephe zikathayela bashishilize ngazo endaweni eyehlelayo, okunye ukushishiliza ukuthi bashishilize ngezithende makade kunetha, kukhona abakwazi ukushishiliza indawo ende bengawanga futhi bengamanga.

Ukubhukuda omunye umdlalo abebewuthanda kakhulu kakhulukazi makushisa kakhulu bebefundisana, bawashe izimpahla abaziqgokile bazineke otshanini, kokunye bebesuke beyiphethe insipho namafutha engulube okuthi bagcobe uma sebegezile bebefundisane nokudoba khona lemfuleni bagoduke nakho bayokudla emakhaya abo. Bebebuye bazingele nezimbiba, bebebuye babambe amagundane bawapheke banike laba akade bengekho liphekwa ngoba befuna ukubahleka. Imbiba isilwane ekungathi kuyigudwane yona inomugqa emhlane ongathi umhlophe. Baye bakubambe ngonoxhaka abazikhandela wona ngothayela nangocingo. Uma sebezingela esikhotheni bebekuheha ngommbila kuthi kuyadla kubambeke. Kwesinye isikhathi bebefika esidulini esinezinkulungwane bazigcone ziphume bese bezibamba basuse izimpaphe bese bekuthosa bekudla. Bebebuye bazitike ngezithelo khona lapho endle.

Edlalwa ngasebekhulile
Ukhelekhele: Ukugxuma ngomlenze owodwa kuhanjwe ibangana kubonakale ukuthi ngubani ozoshiywa nokuthi ubani ozosheshe akhathale.

Ukuciba ibhece: Lona ngumdlalo owawuthandwa kakhulu ngoba wawulolonga abafana ukuthi bakwazi ukunemba noma ukugwaza kuleyonto ebekiwe bekude.

Ukucupha izinyoni: Izinyoni zazicushwa ngenomfi noma ngesife,vmazicushwa ngenomfi kwakunindwa inomfi lapho abake bazibone zithanda ukuhlala khona, ziyothi mazihlala kanti sezinamathele unomphela baze bafike bayibambe. Inomfi itholakala esihlahleni samapetshisi bayayixovabayininde lapho. Uma becupha ngesife kwakufakwa into abazoheha ngayo lenyoni, kwakuba inhlava, intethe noma amaqhwagi lezizinto bazibeka phakathi nendawo nothi oluseke itshe mayithinta inyoni bese iwelwa yitshe ishayeke ife noma ishayeke kakhulu bakwazi ukuyibamba.

Ukufundisana izinyoni nezilwane: Lomdlalo udlalwa abantu ababili, omunye uthi phansi noma athi phezulu ngokushesha uma kuthiwa phansi usho igama lesilwane uma ethi phezulu usho igama lenyoni, kumele umuntu aqaphele angasho igama eseke lashiwo

Ukugola izintethe: Umdlalo wabafana. Bagola izintethe esikhotheni noma babambe amaqhwagi embileni ehlobo, bese bewosa amaqhwagi bawadle.

Ukungcweka: Lapha abafana bevivinyana ngokwamandla nokuthi ubani obahlula bonke, bekuthi mazihlangene imbuze enye uyiliphi iphendule ngelendoda lokho kuphendula kanjalo kusho ukuqala kwempi. Obukayo kungathi baxabene kanti cha kuze kubekhona ogobekayo bese bexhawulana bagezane ingozi basekukhona owophayo kodwa uma iphendule yathi ngelomfazi akekho olwayo kusho ukuthi uyanqena ukulwa noma uyamsaba.

Ukugibela amathole: Lomdlalo babewudlala befuna ukubona onesibindi nokwazile ukubekezela ithole lithi noma lilwa angasheshi awe nozokwazi bebebamba asekhulakhulile amathole ngoba asemancane kakhulu ayafa.

Ukuqhatha izinkunzi: Lomdlalo wenziwa ngabafana ngezinkunzi zasemakubo besuka bezicija ukuthi zibe nolaka, lomdlalo mubi ngoba ingafa noma ilimale kokunye uma befuna ukuthi ibe nolaka bamba esidulini bakhiphe izibonkolo bazithele elundeni lenkomo bese ihlanya kakhulu ithi isusa ento eyilumayo.

Ukuqhwaga: Lomdlalo uthandwa abafana bamane bangene ensimini noma eyakwabani bakhe umbila noma yimfe bayibophele emaqakaleni obabonayo kubengathi abantu nje abaziphumela ensimini kanti bebeba bahambe bayokudlela ehlathini nombila bawosele khona badlele.

Ukubala izinyoni: Lomdlalo ubafundisa ukuqaphela izinyoni ezahlukene bazi namagama azonokukhala kwazo bakwazi, lomdlalo bawunandisa ngokuthi bacule oyedwa usho phambili abanye basho ngemuva kwalo osho phambili

Unoxhoko: Kuthathwa izintingo ezimbili eziqinile bese kuthi ngokuyela phakathi nendawo nokhuni lolo liboshwe ngocingo, lakuboshwe ngocingo yilapho umuntu ebeka unyawo lwakhe bese ehambela phezulu lomdlalo bayathanda ukuwudlala ebusuku ukwenzela ukuthusa abanye endleleni omunye uze azimboze ngento emhlophe mawuhlangana nalento uyathuka ngoba ubona usubona ubuso ubone inkuni phansi.

BY: Nelisiwe Hlongwane

Leave a Comment