Izinhlobo zemibhalo yokuziqambela

Imibhalo yokuziqambela phecelezi fictional stories ihlukahlukene, futhi iveza injongo ehlukile. Kanjalo kunemithetho nemigomo ekumelwe ilandelwe umbhali wendaba yokuziqambela ukuze indaba yakhe ibe nomqondo futhi yazeke ukuthi iyihlobo luni. Kulengosi-ke siveza ngezincazelo ezilula esizithole emaphepheni omnyango wezemfundo kazwelonke. Ngokwenza nje sihlose ukufundisa ababhali noma abafisa ukuba ngababhali ngomehluko otholakala ezindimeni zemibhalo yokuziqambela. Sizobheka indaba elandayo, indaba … Read more

Cato Manor Writers – Kenneth Bhengu

Kenneth Bhengu 1916-1985 was bornĀ and bred at Ndwendwe Mission Station, near Durban in Natal. He did his secondary education at Taylor Street Secondary School (Durban) where- after he went to train as a teacher at Nuttal Training Institute in Pietermaritzburg. Kenneth Bhengu, known as ‘the sage of Ndwendwe’, lived in Cato Manor where he set … Read more

An interview with Ronnie Govender

Excerpts from a personal interview with Ronnie Govender, playwright and writer, born in Cato Manor as recorded by Madoda Ncayiyana from Cato Manor on 18 March 2002. Contents History Trade Unions Racial Tension Culture Social Conditions Demolition and Relocation Family Recollections A New Community Spirit History Govender remembers: “I have many wonderful memories of Cato Manor despite … Read more