Izinhlobo zemibhalo yokuziqambela

Imibhalo yokuziqambela phecelezi fictional stories ihlukahlukene, futhi iveza injongo ehlukile. Kanjalo kunemithetho nemigomo ekumelwe ilandelwe umbhali wendaba yokuziqambela ukuze indaba yakhe ibe nomqondo futhi yazeke ukuthi iyihlobo luni.

Kulengosi-ke siveza ngezincazelo ezilula esizithole emaphepheni omnyango wezemfundo kazwelonke. Ngokwenza nje sihlose ukufundisa ababhali noma abafisa ukuba ngababhali ngomehluko otholakala ezindimeni zemibhalo yokuziqambela.

Sizobheka indaba elandayo, indaba echazayo kanye nendaba eningayo noma ecabangisayo.

Indaba elandayo

Ngesingisi, indaba elandayo yaziwa ngokuthi i-narrative essay. Izincwadi zomnyango wezemfundo ziveza ukuthi endabeni elandayo umbhali noma umxoxi uxoxa ngesigameko esithile esake senzeka kuye, ake asibona senzeka komunye noma axoxelwa ngaso. Kuyenzeka kokunye umbhali abhale indaba ayisusela ekhanda. Umnyango ubika ukuthi lokhu kuyatholakala kwenzeka kakhulu kubafundi (ezikoleni). Ngokuvamile umbhali wale ndaba usebenzisa inkathi edlule, umuntu okhulumayo noma okukhulunywa ngaye, ukuxoxa indaba yakhe.

Umnyango ubeka ukuthi ukulanda okuyimpumelelo kugqamisa ngokusobala imizwa, efana neyokubona, eyokuzwa, eyokunambitha, eyokuhogela naleyo yokuthinta. Indaba enesiphetho esingajwayelekile ibanesasasa kunaleyo enesiphetho esisobala futhi esilindelekile, ngokubika komnyango.

Indaba echazayo

NgesiNgisi, indaba echazayo yaziwa ngokuthi i-descriptive essay. Umnyango wezemfundo uveza ukuthi lena indaba lapho umbhali kumele achaze isimo esithile, umuntu othile noma indawo ethile. Njengoba nesihloko sisho, kumele umbhali wale ndaba asebenzise amagama achazayo kakhulu. Ngale kwalokho umbhali usebenzisa kakhulu ulimi olusenkathini yamanje.

Endabeni echazayo, umlobi kumele akhethe ngokucophelela amagama nezimo zokukhuluma. Amagama asetshenziswa ngumlobi kumele akhe isithombe esikhanya bha. Umlobi angasebenzisa imifanekisomqondo yokubona, yokuhogela, yokuzwa, yokunambitha kanye neyokuthinta ukuze imelekelele ukwenza akuchazayo kukhanye bha.

Indaba eningayo noma ecabangisayo

NgesiNgisi indaba eningayo noma ecabangisayo yaziwa ngokuthi i-reflective essay. Umnyango uqakambisa ukuthi lena indaba lapho umlobi ecabanga ngombono abuye anikeze impendulo yakhe enganyelwe wutho kanye nemizwa. Le ndaba ijeqeza emuva esigamekweni esike senzeka. Umbhali-ke lapha ubeka imibono yakhe ngokwenzekile, acacise okuhle, namaphutha, bese enza izincomo ngokuthi ubona kufanele kwenziwe njani ukuguqula isimo salokho ngokuzayo.

Lapha umbhali ubeka uvo lwakhe ngesihloko esithile. Akusho ukuthi akushoyo kuliqiniso kepha yilokho akucabangayo ngabantu, ngesintu noma ngempilo nje. Lokho akubekayo kuhle kusekelwe ngamaqiniso ukuze kungamdini lowo ozofunda indaba. Indaba enje ingaveza ukujula komqondo wombhali futhi abaningi bayithatha njengeqiniso lempela.

Article overview

This short article is targeted at aspiring writers in the IsiZulu language. In short form it seeks establish the differences in narrative, descriptive and reflective essay formats in terms of the language of IsiZulu. The article has sourced its information from the national Department of Education’s documents that were made publicly available in 2010.

Leave a Comment