Usiko Lembeleko

Ngokosiko lesiZulu umntwana ozelwe uyisibusiso esivela kwabalele, okungamadlozi nakuMvelinqangi. Kungakho kumele enzelwe isiphandla noma imbeleko ukuze abikwe kuwona amadlozi okunenkolelo yokuthi asondelene noNkulunkulu. Isiphandla sitshengisa isiko lokumamukela kanti inyongo achelwa ngayo iwuphawu lokumxhumanisa namadlozi omndeni ukuze aziwe futhi avikeleke. Lomsebenzi wenziwa kubo kwengane (kubokababa) kodwa kuyenzeka kuhluke ukwenza ngezibongo, abanye bathi ingane yokuqala yenzelwa kubo kwayo nasekhaya konina.

Umntwana angahlupha uma engenzelwanga lolusiko njengokulandelayo:

 • Ukukhala njalo
 • Ukuba yisinyemfu
 • Ukungezwa nokuba lihlongandlebe
 • Ukuba umdlwembe
 • Ukuphathwa izifo kalula
 • Ukungabi nenqubekela phambili esikoleni afeyile njalo.

Ukulungiselela umsebenzi
Kuqalwa ngokuhlela usuku lomsebenzi ozokwenziwa ngalo, kuvutshelwe utshwala besintu, kulungiswe imbuzi ezobulawa ngelanga lomsebenzi. Uma umntwana kungumfana imbuzi edingekayo eyinsikazi, uma kuwumntwana wentombazane imbuzi kumele kube eyimbuzikazi, ngamanye amazwi kuqondaniswa ubulili. Umntwana ozokwenzelwa lomsebenzi kumele abeseduze. Imbuzi ezohlatshwa kumele ilale ekhaya uma izothengwa khona izokhothwa amadlozi.

Ukushiswa kwempepho
Ubaba wekhaya noma umuntu omdala ekhaya ushisa impepho ngosuku lokubulawa kwembuzi akhulume nabalele abike umntwana kubona emsamo. Uyababikela ukuthi imbuzi leyo ekabani nengane ebikwayo ibeseduze nalapho kushiswa khona impepho. Kucelwa abalele ukuba bamemane bazokudla imbuzi yabo, ukuze umsebenzi ubusiseke.

Emva kwalokho imbuzi iyabulawa ihlinzwe kahle ikhishwe okwangaphakathi iphanyekwe phezulu emsamo bese kudliwa okwangaphakathi, abanye abakudli, kodwa kuze kudliwe ngakusasa ngoba kuthiwa kufanele kudle bona kuqala abalele. Inyongo, inanzi kanye nomswane kugcinwa kahle lapho kuphephile khona ngoba uma lokhu kwenzekile kwawela ezandleni ezingalungile ungonakala umsebenzi. Isiphandla sikhishwa onyaweni lwesokudla olungaphambili lwembuzi bese umntwana efakwa sona ngaso lesosikhathi noma kuthathwe inyongo yenziwe isiphandla.

Umntwana uchelwa ngenyongo ekhanda, phezu kwezandla naphezu kwezinyawo. Inyongo esalayo ichelwa phakathi nomnyango kanye nasemsamo, bese ifuthwa ilengiswe emsamo kuthi ukhamba lwabalele umamsamo luhlala emsamo nezinye iziphuzo ezaziwayo ukuthi zazithandwa abalele bomndeni njengotshwala obumhlophe, ubhiya, isiqatha nogwayi wesintu, leziziphuzo azithintwa kuze kuphele umsebenzi ziphuzwa abadala amakhehla nezalukazi, hhayi abancane. Isikhumba somiswa kahle sisetshenziswe njengecansi.

Ngosuku lomsebenzi
Imbuzi iyahlahlelwa iphekwe kudliwe kuphuzwe notshwala. Amathambo ayaqoqwa abekwe emsamo ayoshiswa ngemuva kwesikhathi esingangesonto umsebenzi wenziwe, lokhu kuhambisana nokhamba lotshwala lwesintu. Izimpondo zishayelelwa phezu komnyango noma zibekwe phezu kwendlu. Izinsipho zotshwala besintu zichelwa ngaphakathi endlini, phezu kwezindlu nasegcekeni. Imbuzi ayiphekwa nezimpondo inhloko iyahlahlelwa zikhishwe. Ummese noma umkhonto obulale imbuzi awuphumeli ngaphandle ugcinwa uphephile, abanye bathi awuhlinzi uyabekwa ngoba uma uwele ezandleni ezingalungile ungaba sengozini lowomsebenzi abathakathi bayosizakala.

Written by: Bongiwe Ndlovu

Source: V. C. M. Gumede, 1997, Masidle Ngoludala Zulu, Print O Fine Press, Durban

8 thoughts on “Usiko Lembeleko”

  • Sawubona, emibhalweni engike ngayifunda emayelana nesiko lembeleko kukhulunywa ngokuthi isiko lenziwa kanjani nezizathu kuphela, akucacisiwe ndawo ngokuthi kufanele wenze ingane ngayinye noma uzenzele zonke ngesikhathi esifanayo. Ngakho-ke, mhlawumbe kungangcono ukuthi umuntu azibonele ukuthi yikuphi azikhethela ukukwenza okuhambisana naye nesimo sakhe.

   Ulwazi Programme

   Reply
 1. sawbona. nginombuzo wokuthi mina ndingenza njan ngoba uma wam yingane eyatholwa emshadweni ngu gogo no mkhulu kodwa ke akaze enzelwe imbeleko waze wathola mina ke engashadanga nam ngingakaze ngiyenzelwe manje senginengane yam nam. manje bengsacel ukbuza ukuth mina vele kumele ngiyenzele kuphi eyam imbeleko(kabo mama or kabo ma since they’re not married ) and ngingakwaz uyenza uma engekayenzi yena?

  Reply
  • Sawubona, asikakabinayo impendulo yalo mbuzo kodwa sizowufaka emibuzweni ka-January kwi-website ukuze sibone ukuthi abekho abanye abasebenzisi be-website abangakwazi ukukuphendulela lombuzo.

   Ulwazi Programme

   Reply
 2. Sawubona. Ngicela ukubuza kuyenzeka ukuthi ingane yenzelwe isiko lembeleko esibongweni okungesiso esakhe kodwa kudlule kungabi nankinga.

  Reply
 3. Sawbona cela kubuza iliphi isiko elilandelwayo uma kuthiwa kungeniswa umakoti emzini lapho eseganele khona

  Reply

Leave a Comment