Imbeleko nokubikwa emadlozini

Le ndatshana ishicelelwe ngu-Mike Msani, yahlelwa ngu-Nkosikhona Duma

“Isiko lwafika kuqala kunokukholwa kwama Krestu – ngibona sengathi sesalilahla isiko,” kusho uMxolisi Mkhwanazi ebukeka sengathi unengekile ebusweni. UMxolisi waseMagabeni Township eningizimu yeTheku emavikini amane adlula wenzelwa usiko lwembeleko kanye nesiko lokumubika emadlozini akubo. Lamasiko ngokusho kwakhe abalulekile nangokuba avuselela ukuxhumana okungcono namadlozi akini futhi aze akwazi ukuthi abe ngumpheme wokukhosela kuwena.

“Into eyenzisa ukuthi intsha yesimanje ilahle isiko umthelela wokushintsha kwezikhathi nanokuthi sibheke kakhulu isiko lwasentshonalanga. Mina ngakhuluma nokhulu wami mayelana nokwenzelwa lelisiko njengoba kubalulekile kumina ukuxhumana nabaphansi.

“Imbeleko yenzelwa umntwana uma ezalwa ukuze abaphansi bazi ukuthi usukhona kulomhlaba futhi baphinde bakuvikele ezimweni ezahlukene ezifikayo empilweni, kanti ukubikwa eyokubika umuntu emadlozini akubo. Izinto lezi ezicishe zifane.”

UMxolisi uthi ngesikhathi kwenziwa lomcimbi awukwazi uhamba uzula zula emgwaqeni. Usefake iziphandla ezimbili ezingalweni zakhe okuwuphawu olutshengisa ukuthi usedlulile kulezi zigaba futhi zinsika yempilo yakhe.

OVERVIEW

Mxolisi Mkhwanazi has gone through the imbeleko and ukubikwa traditional ceremonies to introduce him to his ancestors and to ask them to protect his life. These ceremonies were important as they enforced better communication with his ancestors. The article was submitted by Mike Msani, who interviewed Mxolisi Mkhwanazi. The article has been edited by Nkosikhona Duma.

Leave a Comment