Umdlalo Wokushikila Kwezintombi

Ukushikila singakuyamanisa nemidlalo eyayenziwa uma kuhlangene izintombi nezinsizwa emicimbini ethize. Kodwa lona wawenziwa kakhulu uma kunomemulo wentombazane esuke isingena esigabeni sokukhula, lapho izinsizwa sezingaqala ziyishele intombi. Lapha izintombi zisuke zishikila, ukushikila ukuthi izintombi zihambe kwasa kuzigqaja noma ukuziqhenya. Lapha zisuke zivunele ziphelele zigqoke ngokwezigaba zazo emphakathini. Kubalulekile ukuthi siveze ukuthi akusibona bonke abantu besilisa ababa … Read more