Isigodlo

Isigodlo is a sacred placed used by isangoma (traditional healer) to consult with ancestors or clients. It is very a respected room in the household. It is where isangoma keeps all his/her imithi (traditional medicine), and it is where isangoma can consult with the ancestors by throwing the bones and burning the incest and clients. The patients of a sangoma come into this room with different problems to be solved. Then the ancestors spiritually communicate with the sangoma and enlightens about the problem of the patient and on how to solve it.

Inside isigodlo there is a corner where only isangoma can access. There are rules that are followed when you enter this room, like giving praise to the ancestors. You must wait for the permission to come in and you remove shoes and if a male is wearing a cap, it must also be removed and you kneel down and wait for the instructions. 

IsiZulu summary
Isigodlo yindawo lapho isangoma sigcina imithi futhi sihlanganela khona nabantu abasuke bezocela usizo lwaso. Sixhumana namadlozi aso kulendawo. Kunemithetho elandelwayo uma uzongena esigodlweni, njengokubingelela amadlozi, uyalinda uze ungeniswe, ukhumule izicathulo, uma owesilisa egqoke isigqoko siyakhunyulwa bese uguqa ngamadolo ulinde okuzoshiwo yisangoma. Izangoma zishisa impepho, zikhanyise namakhandlela ukuxhumana namadlozi azo. 

Leave a Comment