Chronological History Of Sibusisiwe CT High School

Umlando nge Sibusisiwe Comprehensive Technical High School
USibusisiwe Violet Makhanya wayezalwa ngu Mnumzane Duze Makhanya yena ezalwa ngu Mnumzane Shutelwa Makhanya. USibusisiwe Makhanya wayenentshisekelo yokusiza umphakathi wangakubo ngoba waqala ukufundisa umphakathi ukupheka kanye nokubhaka endaweni yaseMbumbulu. Lokhu wakwenza ngaphandle kokungabaza ngoba uSibusisiwe Makhanya wayeqeqeshelwe ukuba yiSocial Worker. Ukuthuthukisa umphakathi waseMbumbulu waqala ngonyaka ka 1952 kuya ku 1953. Ngenxa yomsebenzi wakhe wezenhlalakahle emphakathini wayefundisa abantu ebusuku ebafundisa ukuziphatha, inhlanzeko kanye nokuvakashela imizi emphakathini edinga usizo. Kwathi ungakapheli unyaka ka 1953 wahlangana nomunye owayefunda naye esikhungweni semfundo ephakeme uLucy Johnston waseMelika, wahamba naye baya eMelika bafika khona uSibusiwe wahlangana nosomabhizinisi bakhona wabatshele ngomsebenzi ayewenza endaweni yangakubo eMbumbulu. Sibusisiwe Makhanya on the Umlazi District School Board

Bamupha noma bamxhasa ngemali ukuthi akwazi ukuqhubeka nomsebenzi wakhe. Ngokubuya kwakhe phesheya kwezilwandle nemali ayeyitholile wakha isikole esaqanjwa ngegama lakhe. Kwangungunyaka ka 1954 ngesikhathi sakhiwa iSbusisiwe High School. Zonke izingane ezaziphuma ezikoleni zamabanga aphansi ezazibizwa ngokuthi ngama Intermediate Schools zaqala ukufunda kulesikole ziqala ebangeni lika Form 1, Form 2 kanye no Form 3. UThishanhloko wokuqala waseSbusisiwe kwakungu Mnumzane Mngomezulu owayedabuka ezweni laseSwazini walandelwa ngabanye ababeqhamuka ezindaweni ezahlukahlukene. UMnumzane Mngomezulu wayedlalisa umdlalo webasket ball kulesikole. Ngenxa yokuthi kwakugcinwa ku Form 3 abafundi ababephuma eSbusisiwe High School babephuma bayofunda e Adams College beyokwenza izifundo zemfundo ephakeme. Ukubala abantu abambalwa ababefunda eSbusisiwe High School singabala o Dr DO Dhlomo, SM Dlomo no Israel Boble Sibisi ogcine esengumhloli wezikole nabanye abaningi.

USibusisiwe Makhanya washona ngonyaka ka 1971 February. Washonela esibhedlela i King Edward VIII ngemuva kokugula isikhathi eside. Ngokuhamba kwesikhathi isikole sanezelwa ngamanye amabanga u Form 4 no Form 5 kodwa lokhu kwenzeka eseshonile uNkosazana Sibusisiwe Violet Makhanya. Ngokuhamba kweminyaka kwakhiwa ezinye izindlu zokufundela nezifundo ezenziwayo zengezwa ngoba kwabakhona nezobuchwepheshe (Technology) akhiwa yinkampani ekhiqiza izimoto yakwa Toyota lapho kufundelwa khona izifundo zokwakha izimoto (Mechanical Engineering) kanye nezikagesi (Electrical Engineering).

Chronological history of Sbusisiwe High School
Sbusisiwe Comprehensive High School was founded by Sibusisiwe Violet Makhanya who used her house to render the initial classes for the community of Umbumbulu. When formal school programme was started, the school was then named after it’s founder and became known as Sibusisiwe Secondary School.

In 1954 the school was officially opened as a secondary school. During the years of the former KwaZulu Government in the 1980’s the school became a territorial school and it received direct financial attention from the office of the Minister of Education at the time. In 1991, the school received funding from Toyota South Africa for the establishment of the Technical division in the school curriculum. This funding facilitated the introduction of subject like Motor Mechanics, Metal workings and Welding, Bricklaying and Plastering, Woodworking as well as Technical Drawing. It was at this stage that the school became known as the Comprehensive Technical High School. In 2005 the school was identified as 1 of the 100 pilot school for the national Dinaledi Initiative. This initiative was aimed at the improvement of learner performance in Maths and Science. Its only in 2010 that the school started producing quality results in these two subjects and very promising foundations have been laid. Over the years the school has become the beacon of hope for the people of Umbumbulu; in the last five years the school has become the centre for academic excellence in the area and within Umbumbulu Circuit. The school attracts learners from as far as 35 km away from the school. Since 2009 the school is operating as a centre for Kutlwanong Maths and Science Project founded by a Gauteng-based NGO. The academic standards keep improving even though the school is in the rural area supported by very poor and financially struggling and unemployed communities.

Izibongo zikaNkosazana
Nkosazana!
Wena owangwa kaNxele!
Wena ngwad’ emabhudla!
Wena nkangakusa yase Mbumbulu!
Ucakash’ amazwibela phamb’ umlilo,
Umlilo wobuhlobo nobudlelwane
Phakathi kwakho nabamhlophe
Phesheya kwezilwandl’ eMelika
Laph’ uzuze khon’ ukukhanya
Okulethe kubantu baseMbumbulu.

Isiqalo sezinto sibanzima
Umzokozo wakh’ ubonakele
Indlela yakh’ ibimagebhugebhu,
Okunamjaj’ isiqonibothile
Ngenxa yokubekezela kwakho.
Ubuye phesheya wazosebenza
Phakathi kwabant’ abamyama
Kodwa kube kukhon’ umsebenzi wakho.
Labantu besebefana nezul’ eseliyizinhlweza,
Ofike walibuthela ndawonye,
Lana izibusiso njenge gama lakho

Siyambong’ uNkosikazi Lucy Johnson
Owathi ngokub’ ubuchopho bakho,
Wadephun’ efeni lakhe,
Wakuthela ngetshe lemali
Oyisebenzise kahle kakhulu.
Um’ esikolen’ esikhul’ eMbumbulu,
Lesisikol’ esesiqanjwe ngawe,
Khon’ abant’ abamnyama bezothol’ ukukhany’ okukhulu.

Group Members
1. Zaca Sipho
2. Lindani Gumede
3. Ntombizodwa Makhanya

Leave a Reply