Ithalente eliphuma KwaMashu

UMashu ngelinye lamalokishi amadala eliseNyakatho yeTheku, laziwa kakhulu ngokuteketiswa kuthiwe kusesiNqawunqawini. Esikhathini esidlule amalokishi abedume kakhulu ngobugebengu nobudlobongela kepha manje lukhulu ushintsho kuwo, luvezwa abantu abaqhamuka emalokishini. Uma ucabanga abantu abangosaziwayo nababambe iqhaza elikhulu abaqhamuka KwaMashu singabala abantu abanjengo Nomzamo Mbatha, Leleti Khumalo, Minenhle Dlamini, Zakhele ‘Zakes’ Bantwini Madida, Ntokozo Zakwe, Thenjiwe Maphumulo, Rikhado “Riky … Read more

Amagama Emigwaqo yaseThekwini

Imigwaqo emikhulu ethekwini seyiqanjwe kabusha ukuze kuhlonishwe amaqhawe azabalazela inkululeko. U-Aliwal Street uqanjwe kabusha ngoSamora Machel – owayengukhomanda wamasosha ase-Mozambique, umholi wamavukelambuso wezinguquko futhi ekugcineni waba nguMongameli waseMozambique. UMachel wahola izwe lathola inkululeko ngo-1975 waze washona ngo-1986, lapho ibhanoyi lakhe lobumengameli laphaphalaza endaweni enezintaba lapho kuhlangana khona imingcele yeMozambique, Swaziland neNingizimu Afrika. U-Argyle Street uqanjwe … Read more

Umlando waseCato Manor

ICato Manor esendaweni engamakhilomitha ayisihlanu ukusuka enkabeni yeTheku indawo ecebile ngamagugu amasiko nezepolitiki, yaqanjwa ngemeya yokuqala yeTheku, uGeorge Christopher Cato. Izakhamizi zokuqala zaseCato Manor, izingadi ezimakethe zaseNdiya, uCato athengisela kuzo umhlaba, kamuva zaqashisa imindenini yase-Afrika yayinqatshelwa ukuba nomhlaba. Isiko eliqhakazile, le-Afro-Indian elavela kule ndawo eyabiwe laba uphawu lwendawo. Izakhamizi zakhona ezingamaZulu zazazi inqwaba yemijondolo, amashibhini … Read more

UCharlotte Makgomo (née Mannya) Maxeke

Kuningi intsha emnyama yaseNingizimu Afrika edlule kukho ikakhulukazi ngesikhathi sobandlululo, isikhathi ebesinzima kuthina ngoba phela besilwa nengcindezelo. Okubi ukuthi abantu abamnyama bahlupheke baphinde bahlukumezeka kakhulu phambilini kanti namanje kusaqhubeka lokho noma ukucindazelwa sekwaphela kodwa abantu abansundu basacindezekile ngokwemisebenzi nobubha. Kuleli khasi kuyinyanga yentsha sithi ake sibhunge ngomama uCharlotte Makgomo Maxeke. UCharlotte ngumama odume kakhulu emlandweni … Read more

I-Afrika Day III

Umlando wethu uma singawubungazi ngendlela yethu siphinde silobe ngawo, bakhona abazokwenza lokho umehluko nje ukuthi uzobe usunongiwe ungasesilo iqiniso. Ingakho kubalulekile ukuthi kuhlezi kukhulunywa futhi kwenziwa imigubho ukukhumbula izinsuku ezifana nayo i-Afrika Day ukukhombisa la esisuka khona ukuthi inde kangakanani indlela esihanjiwe nokuthi kusekude kangakanani la esiya khona ngoba phela lisephansi igeja. Sikuvezile kulawa amanye … Read more

The Year of Charlotte Mannya Maxeke

Unyaka nonyaka uhulumeni wethula isiqubulo esisuke sizoba isiqubulo sezinhlaka zikahulumeni. Leziqubulo zihambisana nezinhlelo zakhe uhulumeni kanti ke leziqubulo zihambisana nokukhunjulwa kwamaqhawe abambe iqhaza emlandweni waseNingizimu Afrika. Kulonyaka isiqubulo esithi “The year of Charlotte Mannya Maxeke: Growing youth employment for an inclusive and transformed society”. Lokhu kuqondene kahle ngoba entsheni abantu abafana naye umama uCharlotte bangabantu … Read more