Umlando waseCato Manor

ICato Manor esendaweni engamakhilomitha ayisihlanu ukusuka enkabeni yeTheku indawo ecebile ngamagugu amasiko nezepolitiki, yaqanjwa ngemeya yokuqala yeTheku, uGeorge Christopher Cato. Izakhamizi zokuqala zaseCato Manor, izingadi ezimakethe zaseNdiya, uCato athengisela kuzo umhlaba, kamuva zaqashisa imindenini yase-Afrika yayinqatshelwa ukuba nomhlaba. Isiko eliqhakazile, le-Afro-Indian elavela kule ndawo eyabiwe laba uphawu lwendawo. Izakhamizi zakhona ezingamaZulu zazazi inqwaba yemijondolo, amashibhini … Read more

UCharlotte Makgomo (née Mannya) Maxeke

Kuningi intsha emnyama yaseNingizimu Afrika edlule kukho ikakhulukazi ngesikhathi sobandlululo, isikhathi ebesinzima kuthina ngoba phela besilwa nengcindezelo. Okubi ukuthi abantu abamnyama bahlupheke baphinde bahlukumezeka kakhulu phambilini kanti namanje kusaqhubeka lokho noma ukucindazelwa sekwaphela kodwa abantu abansundu basacindezekile ngokwemisebenzi nobubha. Kuleli khasi kuyinyanga yentsha sithi ake sibhunge ngomama uCharlotte Makgomo Maxeke. UCharlotte ngumama odume kakhulu emlandweni … Read more

I-Afrika Day III

Umlando wethu uma singawubungazi ngendlela yethu siphinde silobe ngawo, bakhona abazokwenza lokho umehluko nje ukuthi uzobe usunongiwe ungasesilo iqiniso. Ingakho kubalulekile ukuthi kuhlezi kukhulunywa futhi kwenziwa imigubho ukukhumbula izinsuku ezifana nayo i-Afrika Day ukukhombisa la esisuka khona ukuthi inde kangakanani indlela esihanjiwe nokuthi kusekude kangakanani la esiya khona ngoba phela lisephansi igeja. Sikuvezile kulawa amanye … Read more

The Year of Charlotte Mannya Maxeke

Unyaka nonyaka uhulumeni wethula isiqubulo esisuke sizoba isiqubulo sezinhlaka zikahulumeni. Leziqubulo zihambisana nezinhlelo zakhe uhulumeni kanti ke leziqubulo zihambisana nokukhunjulwa kwamaqhawe abambe iqhaza emlandweni waseNingizimu Afrika. Kulonyaka isiqubulo esithi “The year of Charlotte Mannya Maxeke: Growing youth employment for an inclusive and transformed society”. Lokhu kuqondene kahle ngoba entsheni abantu abafana naye umama uCharlotte bangabantu … Read more

I-Afrika Day

Njengabantu basezwenikazi i-Afrika sisuka kude futhi kuningi esesidlule kukho ngokuhlukana ngokwamazwe kwethu. Noma sihlukene ngokwamazwe kepha izinselelo esibhekene nazo ziyafana futhi zisikhungethe ngokufana. Ingakho ke nje kungamangazi ukuthi kunezinto esezigubha ngokufana kulolonke izwekazi lase Afrika. Into edume izwekazi lonke lethu ukugujwa kosuku olubizwa ngokuthi “i-Afrika Day” okungusuku lwezwekazi lonke lethu. Lolusuku kuqala belwaziwa ngokuthi i- … Read more

Ukuzalwa kweMbube (iSilo)

Siyisizwe sikaPhunga noMageba sikhala siyazithulisa ngokulahlekelwa iSilo Samabandla. Kule ngosi sithi qaphu qaphu ngokuzalwa kwakhe. iSilo ogama laso nguKing Goodwill Zwelithini kaBhekuzulu Zulu. Uzalwe ngonyaka ka 14 Julayi 1948, ezalelwa esifundazweni sakwaZulu eNingizimu neAfrika endaweni yakwaNongoma eHlalankosi. Ubeyinkosana yenkosi uBhekuzulu kaSolomon Zulu kanye nomama wesizwe wesibili uNdlovukazi Thomo. Ekukhuleni kwakhe ube esefunda esikoleni sekhethelo sokufundisa … Read more