Umlando waKwaMashu

IKwaMashu ingelinye lamalokishi okuqala aseThekwini. Yasungulwa ngo-1959 ngenxa ye-Group Areas Act. Iningi labantu abahlala ngaphakathi kwemingcele yakwaMashu badabuka eMkhumbane (Cato Manor). Abantu basuswa eMkhumbane ngesikhathi sikahulumeni wobandlululo ngeminyaka yama-1950. I-Group Areas Act kwakuwuhlelo olwalusetshenziswa nguhulumeni wobandlululo ukuhlukanisa amaNdiya, amaKhaladi kanye nabantu base-Afrika ababehlala ndawonye ezindaweni ezifana naseMkhumbane eThekwini, eSophiatown, eGoli naseDistrict Six, eKapa. Ngaphambi kokusungulwa kwaleli lokishi le ndawo kwakuyinsimu yomoba eyayiphethwe nguMarshall Campbell leli lokishi eliqanjwe ngaye.

Umtholampilo wokuqala waKwaMashu I-Poly Clinic wasungulwa ngonyaka ka-1962. I-Poly Clinic inwetshwe kusukela ngo-2006 isiyaziwa njenge-Community Health Centre kanti futhi kunengxenye yesandulela ngculazi ebizwa nge-Nqobani Clinic. IKwaMashu ihlanganiswe namalokishi angomakhelwane ayo iNanda kanye neNtuzuma, ngokuhlangene ibizwa nge-INK (Inanda, Ntuzuma naKwaMashu) nguMasipala weTheku. Ngokubambisana indawo ye-INK iyikhaya labantu abalinganiselwa ku-580 000.

IKwaMashu ihlukaniswe izigaba eziyishumi. Indlela yezokuthutha esetshenziswa KwaMashu ikakhulukazi amatekisi (amabhasi amancane), amabhasi nezitimela. IKwaMashu futhi iyikhaya lesikhungo sobuciko esaziwayo eNingizimu Afrika i-Ekhaya Multi Art Centre futhi inomsakazo womphakathi i-Vibe fm 94.7. Inenxanxathela yezitolo ezimbili okuyi-Bridge City Shopping Centre neKwaMashu Shopping Centre.

Abanye bosaziwayo abaqamuka KwaMashu ilaba:

Overview

KwaMashu township is one of the first townships. It was founded in 1959, by a law passed by the apartheid government on racial segregation. Most of the people living in Kwa Mashu have been evicted from Cato Manor. KwaMashu is divided into ten wards and is adjacent to the Ntuzuma and Inanda areas. These areas according to the eThekwini Municipality are known as INK (Inanda, Ntuzuma and Kwa Mashu).

The first clinic, established in 1962, is known as the Poly Clinic, which provides all the services because there is also an HIV / Aids center called Nqobani Clinic. Transportation in Mashu includes, taxis, buses and trains. Many football stars, politicians, theater players were born in Kwa Mashu. There is a shopping center in the area called Bridge City Shopping Center and Kwa Mashu Shopping Center. KwaMashu is home to the ‘Ekhaya Multi Art Center’ and has a community station Vibe 94.7

2 thoughts on “Umlando waKwaMashu”

Leave a Comment