Umembeso

Umembeso wenziwa insizwa esuke isiganiwe lapho isuke ihambisa izipho ekhweni layo. Izipho lezi zisuke zibhekiswe kubazali bentombi kanye nasemndenini wayo. Umkhwenyana ubhala incwadi ayithumele ekhweni ukubazisa ngosuku azofika ngalo ukuzoletha lezozipho. Ngosuku lomembeso abakubo kwentombi bahlaba izimbuzi ezibizwa ngokuthi amakhambi. Lezizimbuzi kuhlatshiswa ngazo abakubo kamkhwenyana basuke bamukelwa umndeni wakubo kamakoti. Abakubo kamkhwenyana bambesa umakoti wabo … Read more

Ukuzila noma ukuhlonipha kukamakoti emzini

Sixoxisane noGogo wakwaZungu ngadlula kukhona ngesikhathi engumakoti osemncane. Usixoxele ngahlangabezana nakho ngesikhathi eganela emzini wakwaGwala. Uthi ngesikhathi sabo besakhula kwakuyihlazo elikhulu ukuthi insizwa noma intombi ize ihlanganise iminyaka engamashumi amabili ingaganile noma ingaganiwe. Bekujwayeleke ukuthi umuntu uma eneminyaka eyishumi nesithupha abe eseganile.  Uma kwenzekile wadlula kulesikhathi ekufanele ngabe sewugana ngaso umndeni ubuhlangana kucutshungulwe ukuthi ngabe … Read more

Ukuziganisa kwentombi

Isiko noma umkhuba wokuthi abazali bakhethele izingane zabo abantu abafuna ukuthi zakhe nabo imizi lidala futhi kwakwenzeka ukuthi lingabi nomthelela omuhle noma ngabe abazali bafisa kanjani ukuthi izingane zabo ziganane. Lapha sibheka isimo umuntu wesifazane ahamba khona aye kubokamfana ukuyogana ngaphandle kwemvume noma kolwazi lomfana. Ubaba wensizwa esigodini ubeke abe nobudlelwane obuhle nomakhelwane bakhe noma … Read more

Ukuzenzelela Kukamakoti Emzini

Esikhathini sakudala noma emandulo nakuso isikhathi esiphila kusona kusenzeka lokhu kokuthi umakoti athande ukuzenzela kubantu basemzini ikakhulukazi umamezala. Lokhu kubizwa ngokubucuza amagabade. Uma umakoti eganile uzama kakhulu ukuthi asondelane nomamezala wakhe, ukuze amthande. Kunenkolelo yokuthi umamezala uyena ongakwakhela umuzi wakho noma akubhidlizele wona. Ngokuzenzelela kuyena umakoti usuke elungiselela isikhathi lapho izinto zingasamhambeli kahle emzini ukuthi … Read more

Ukuvuswa komuzi emndenini

Kubalulekile ukuthola abantwana kumuntu noma kubantu asebeganene. Abantwana bayisibusiso esivela kuMdali nasemadlozini, futhi isibongo somndeni kunenkolelo yokuthi ngeke sishabalale uma kunezingane zabafana kulowomuzi. Kunezinto esiningi ezingaba yimbangela yokungabikho kwabantwana kulabo abasuke sebeganene, okungaba amaphutha enzeka ekhaya kamakoti noma amaphutha enzeka emzini (ekhaya kwamkhwenyana). Okusho ukuthi kungaba ulaka lwabaphansi. Kwezinye izindawo umuntu akayekwa kodwa uyageqwa ukuze … Read more

Ukushaqwa Kwentombi

Ukushaqwa kwentombi kuwumkhuba owenziwa ezindaweni zasemaphandleni. Ukushaqwa kwentombi kuhlukene kunokuthwalwa kwentombi. Ukushaqwa yilapho intombi nensizwa sebeqomene sebeqala nokuvakashelana kanti ukuthwalwa kwentombi yilapho owesilisa engafuni ukwamukela ukuthi intombi ayimfuni ngeke imqome abeseyithatha ngenkani ayiganise. Lapha sixoxe noSiyophelelaphi oneminyaka engu-19 owashaqwa yisoka lakhe lamenza unkosikazi wesibili. Njengezithandani wayesazi ukuthi kukhona unkosikazi wokuqala kodwa babengakaze baxoxe ngokuthi uzoba … Read more