Umthetho Ngokuthi Umshado Uphumela Kuphi

Lapha sizobheka ukuthi umabo kanye nomshado omkhulu kumele uphumele kuphi. Abantu baKwaZulu izinto zesintu kanye namasiko ethu bawenze ngenye indlela ongaze udideke uma ungesiye owakhona. Omunye umuntu okhule ewazi amasiko ngendlela ayenziwa ngayo kodwa manje abantu indlela abawenza ngayo sebazishintsha izinto abantu ababenza ngayo uma benza izinto eziphathelene nokushada. Kodwa indaba ivamise ukuthi yonakale ngenkathi abantu bethi besathandana noma beqala ukuthi insizwa ilobole bese bakha umuzi bengakashadi bahlale ndawonye kwesinye isikhathi sebethole nengane. Kuzothi ngesikhathi kumele umakoti uyaba wabela abasemzini bese bethi bazokwabela emzini wabo abawakhile noma bazokwenzela lapho behlala khona kodwa ebe umfana esanalo ikhaya lakubo. Nekuyilapho ekumele enzele khona izinto zesintu.

Uma umakoti aba, wabela emzini kubo kamfana ekhaya elikhulu. Wabela ensikeni yekhaya ngoba vese usuke ezonika bona izipho zabo. Futhi lokho kuwusiko elalenziwa kudala kukhona ngisho okhokho bethu. Uma kwenzeka ukuthi kubo kamfana ubaba wakhona wayenesithembu, izindlu zomama bakhe umfana uzokhetha ukuthi kwabelwe endlini yakubo. Noma ngabe kuyenzeka ukuthi umama wakhe washona kodwa komele ukuthi abele kubo. Ngisho noma eshada uyophumela endlini yakwabo ngisho ngabe kwenzekalani ephathelene nokugana. Kumele ukuthi konke akwenzele kubo.

Kodwa kwesinye isikhathi uma ingekho indlu kamama wakhe kumele ukuthi akwenzele kwenye indlu, kamama omncane wakhe uma nje benzela izinto khona zamasiko kulungile ukuthi angakwenzela khona ukuze zonke izinto zihambe ngendlela efanele. Ngaphandle uma benza izinto ngokhulo. Vese isibusiso uma beqeda ukushada senzelwa kubo kwentombi uma beshadile ngokwesonto. Ngoba phela intombi isuke ingeke vese iye kubo kwensizwa ukuyokwaba khona.

Kanti futhi noma ngabe insizwa yathenga umuzi yawubika umuzi ngokosiko yahlaba isilwane yabikela amadlozi ukuthi isinomuzi ewuthengile kodwa uma nje kuphathelene nokuthi kumele igane kumele ikwenzele kubo. Ngoba ngisho noma kuthiwa banomuzi kumele umakoti ahlale noma isonto elilodwa emzini lokuthi akotize kodwa kwabanye kuvamise ukuthi umakoti ahlale inyanga yonke. Kube sekuyilapho ephindela emzini wabo.

Kanti manje emalokishini nasezindaweni zasemadolobheni abantu bathi bangaba nomuzi benzele khona izinto nekufanele bazenzele kubo kamfana. Lokhu umuntu wesifazane kumele akuqaphele. Ngoba kusuke kufana nokuthi akazange enze lutho. Uma sekuya ngokwamadlozi kumele ukuthi aqale phansi futhi nokuthi umuntu wesilisa akakwazi ukuthi angasusa abantu bakubo abalethe emzini wakhe athi amakoti wakhe akabele khona. Kodwa uma abazali bakho bashona bengenawo umuzi ungakha umuzi usho ukuthi ikini. Ungenza kodwa futhi uma kukhona ingane zakwenu kumele uphume umuzi wakho uma ufuna ukuhlala nomndeni wakho.

English Summary
This article looks at where the wedding is supposed to take place according to Zulu tradition or custom. It is important for both man and woman to be with their families during this time where a woman would leave her father’s house for the groom’s family home where she is expected to stay for at least a month to fulfil her duties as a new wife. Nowadays, there are cases where a couple would be staying together and they would decide to wed in their own house. According to the tradition or customs it is said that ancestors would not be part of that ceremony because they are not aware of the new house or they were not told about the arrangement. It is important that both parties to follow their customs so as to be able to have a good life.

By: Nqobile Mdabe

1 thought on “Umthetho Ngokuthi Umshado Uphumela Kuphi”

  1. Ngyabingelela khaya ngifisa kuchazelwa kuthi intombi khishwa kanjani kubokwayo umadiyogana izokhishwa nezingane zayo

    Reply

Leave a Comment