Udompasi (Dompass)

Udompasi incwadi noma ibhuku elaligunyaza abantu abamnyama ngesikhathi sobandlululo ukuthi bavumeleke ukuthi babesendaweni eyidolobha noma yomsebenzi. Nangendawo yokuhlala kwakufanele ubenodompasi. Uma umuntu omnyama etholakala esendaweni eyaziwa ngokuthi ngeyabamhlophe engawuphethe udompasi wayeboshwa. Kwakungakhethile ukuthi ubani okubuza udompasi nengane uma kungeyomlungu yayinelungelo. Umthetho owagunyaza ukuthi abantu abamnyama baphathe odompasi waphasiswa ngonyaka ka1952. Kwakuqala eminyakeni ewu16 ukuthi umuntu … Read more

Inanda Newtown A

In the late 1970’s, where Inanda Newtown A is located today, used to be a sugar cane plantation. Ematendeni (tents) was the name given to the place after communities were given tents for shelter by G.G. Company in 1980. For some families those tents were not big enough so they decided to build their own … Read more