Anton Muziwakhe Lembede

Contents 1 ANC Youth League founding president, 1914-19472 Early Days3 Education4 Lembede the Teacher5 Lembede the Writer6 Lembede the Lawyer7 Lembede the Catholic8 Lembede the Man9 Political Life10 His Philosophy of African Nationalism11 Lembede’s Opinions on the Liberation Struggle12 A Message to the Youth of South Africa13 His Death14 Video: An Introduction to Anton Lembede15 … Read more

Udompasi (Dompass)

Udompasi incwadi noma ibhuku elaligunyaza abantu abamnyama ngesikhathi sobandlululo ukuthi bavumeleke ukuthi babesendaweni eyidolobha noma yomsebenzi. Nangendawo yokuhlala kwakufanele ubenodompasi. Uma umuntu omnyama etholakala esendaweni eyaziwa ngokuthi ngeyabamhlophe engawuphethe udompasi wayeboshwa. Kwakungakhethile ukuthi ubani okubuza udompasi nengane uma kungeyomlungu yayinelungelo. Umthetho owagunyaza ukuthi abantu abamnyama baphathe odompasi waphasiswa ngonyaka ka1952. Kwakuqala eminyakeni ewu16 ukuthi umuntu … Read more

Inanda Newtown A

In the late 1970’s, where Inanda Newtown A is located today, used to be a sugar cane plantation. Ematendeni (tents) was the name given to the place after communities were given tents for shelter by G.G. Company in 1980. For some families those tents were not big enough so they decided to build their own … Read more