Izibongo zikaNandi noMkabayi kaJama

Izibongo zika Nandi no Mkabayi Njengoba kulenyanga edlule (Ncwaba) bekubungazwa ngayo igalelo labesimame kuleli, ngithi nje ake ngilobe ngezibongo zembokodo ebeneqhaza elikhulu embusweni kaZulu, ngokuzala amakhosi kanye nokusikhulisela wona lamakhosi belu. Lana sibala Indlovukazi uNandi inzalabantu, unina weLemb’ eleqa amanye amalembe ngokukhalipha, ngisho uNodumehlezi kaMenzi. Kanye nengculabuchopho, uMkabayi kaJama. UNandi! USomnqeni. UMathanga kawahlangani, Ahlangana ngokubon’umyeni. … Read more

Prime Minister Mangosuthu Buthelezi

Mangosuthu Buthelezi is a name that most South Africans are very familiar with. As founder of the Inkatha Freedom Party, Buthelezi’s name is often in the newspapers, but what some South African’s may not be aware of is that in addition to acting as a political leader in mainstream politics, Buthelezi is also considered to be Prime Minister to … Read more