Izibongo zikaNandi noMkabayi kaJama

Izibongo zika Nandi no Mkabayi

Njengoba kulenyanga edlule (Ncwaba) bekubungazwa ngayo igalelo labesimame kuleli, ngithi nje ake ngilobe ngezibongo zembokodo ebeneqhaza elikhulu embusweni kaZulu, ngokuzala amakhosi kanye nokusikhulisela wona lamakhosi belu. Lana sibala Indlovukazi uNandi inzalabantu, unina weLemb’ eleqa amanye amalembe ngokukhalipha, ngisho uNodumehlezi kaMenzi. Kanye nengculabuchopho, uMkabayi kaJama.

UNandi!

USomnqeni.

UMathanga kawahlangani,

Ahlangana ngokubon’umyeni.

UGedegede lwasenhla nenkundla.

Uphoko-phalala kuMaqhwakazi,

Angibonang’uphoko ukuphalala.

UMboni wamabhuzenge uSontathi.

USontanti onjengowakwaGwazana

USontanti kayidl’inkom’ ensizwana,

Udl’ubisi lwenkom’enezimpondo,

Ukwesab’abayisengayo.

Intombi kaMbhengi weNgugu kaSoyengwase KaMaqamede.

UXebe woMhlathuze.

Mfazi ontongande zingamadoda.

Uyishaye yanyus; iSabiza.

UMathang’awahlangani,

Ahlangana ngokubon’indoda,

Abeza beluhayizana!

 

UMkabayi kaJama!

USoqili!

Iqili lakwaHoshoza

Elidl’umuntu limyenga ngendaba.

Lidl’ uBhedu ngasezinyangeni’

Ladl’ uMkhongiyana ngasemaNgadini,

Ladl’ uBheje ngasezanuseni.

UBhuku lukaMenzi,

Olubamb’ abantu lwabenela

Ngoba lubambe wanyamalala.

Inkom’ ekhal’ eSangoyana

Yakhal’umlomo wayo wabhoboz’izulu.

Iye yezwiwa uMagwabalanda

Ezalwa nguMndaba wakwaKhumalo.

Intomb’ethombe yom’ umlomo,

Zase ziyihlab’ imithanti ezawonina.

UMthobela bantu izinyoni,

Bayazibamba usezibuka ngamehlo.

Uvula bangene ngaw’ onkamasango,

Abanikazi muzi bangene ngezintuba.

UMncindela KaNobiya,

UMhlathuz’ uzawugcwal’ emini.

Imbibakaz’ eyaqamb’imigqa kwaMalandela,

Yathi ngabakwaMalandela,

Ithi yikhona bezoqananaza ngazo zonk’ izindlela.

 

Brief Overview

As August was Women’s month, this article celebrates two prominent women in the history of KwaZulu-Natal, namely Queen Nandi and Princess Mkabayi kaJama. We have written about the clan praises of kings, but this time since we are celebrating women, we have written about their clan praises.

1 thought on “Izibongo zikaNandi noMkabayi kaJama”

Leave a Comment