St Wendolin’s: 1882-1914

Contents 1 Founding of Mariannhill Monastry 2 Mariannhill School 3 Chief Manzini’s Land Request 4 St Wendolin’s – First Outstation- 1895 5 Mariannhill Christian Villages 6 Settler Opposition to Mariannhill Villages 7 St Wendolin’s Church 1896  8 Tenant Contracts 9 Religious Missionaries of Mariannhill 10 References Founding of Mariannhill Monastry Father Francis Pfanner, an Austrian … Read more

Ubuntu

Ubuntu, (pronounced|ùbúntú), is an ethic or humanist philosophy focusing on people’s allegiances and relations with each other. The word has its origin in the Bantu languages of Southern Africa. Ubuntu is seen as a traditional African concept. Contents 1 Meaning 2 Change in South Africa 3 Zimbabwe 4 Rwanda and Burundi 5 Uganda and Tanzania … Read more

Imigidi YamaNazaretha

Inkonzo yamaNazaretha iyinkonzo ebheke kakhulu emasikweni esintu kanye nasemilandweni yezikhathi zenkosi uShaka. Lenkonzo ixube izinhlanga ezahlukahlukene okungamaZulu, amaXhosa, abeSuthu kanye nabanye kodwa uma sebehlangene enkonzweni angeke ubone ukuthi bahlukene ngokwamasiko abo. Enkonzweni yamaNazaretha kunemigidi emihle eyenziwayo ikakhulukazi uma kunezingqungquthela ezinkulu eziba njalo ngenyanga. Umgidi wamaNazaretha uhambisana nemvunulo yakhona. Labo abasuke beya emgidini bayahloba ngemvunulo yabo … Read more

Juma Musjid Mosque

The world renowned Juma Musjid Mosque in Grey Street, Durban was built in circa 1880 by Aboobaker Amod Jhaveri, the first Indian trader in Durban.  In 1884 it was expanded to accommodate 200 prayer mats and presently can accommodate about 6000 worshippers. It is believed to be the largest mosque in the southern hemisphere. Image courtesy SA Venues