U-Ela Gandhi

U-Ela Gandhi wazalelwa ePhoenix, eThekwini ngo-1940 ngoJulayi 1. Uyaziwa ngomzabalazo wakhe ngesikhathi sobandlululo, futhi wayeyilungu lePhalamende eNingizimu Afrika kusukela ngo-1994 kuya ku-2004, lapho ahlangana khona neqembu le-African National Congress elalimele iPhoenix. Uyindodakazi enkulu kaMahatma Gandhi. U-Ela Gandhi uyiShansela yeDurban University of Technology futhi uyisishoshovu sokuthula. Ungumongameli Ohloniphekile woMkhandlu Womhlaba Wezenkolo Zokuthula futhi uyilungu leBhodi leBhodi Yosizo Lwezomthetho

Uthole iB.A. yakhe iziqu eNyuvesi yaseNatal yangaphambili futhi ngokuhamba kwesikhathi wathola iB.A. kusayensi yezenhlalakahle ngezihlonipho ezivela e-UNISA. Ngemuva kokuthweswa iziqu, wasebenza njengosonhlalakahle neVerulam Child and Family Welfare Society iminyaka eyi-15 kanye neDurban Indian Child and Family Welfare Society iminyaka emihlanu.
Wabamba iqhaza ezingxoxweni ze-CODESA futhi wasebenza kuMkhandlu oPhethe weSikhashana. Ubeyilungu lePhalamende eMkhandlwini Kazwelonke 1994-2004.

Wabamba iqhaza ezingxoxweni ze-CODESA futhi wasebenza kuMkhandlu oPhethe weSikhashana. Ubeyilungu lePhalamende eMkhandlwini Kazwelonke 1994-2004.

UGandhi usebenze njengelungu lesigungu esiphezulu seNatal Organisations of Women kusukela yaqala kwaze kwaba ngu-1991. Inhlangano yakhe kwezepolitiki ifaka phakathi iNatal Indian Congress, ayisebenza njengephini likamongameli, i-United Democratic Front, iDescom Crisis Network, kanye neNanda Support Committee. Ngesikhathi sobandlululo, uGandhi wavinjelwa ngo-1975 ebushushwini bezepolitiki futhi waboshwa iminyaka eyisishiyagalolunye.

UGandhi usungule uhlelo lwamahora angama-24 lokulwa nodlame lwasekhaya, wasungula iGandhi Development Trust, usebenza njengelungu leKomiti Yezindaba Zezenkolo, futhi wengamela iphephandaba eliphuma njalo ngenyanga. Uphinde futhi abe ngusihlalo weMahatma Gandhi Salt March Committee neMahatma Gandhi Development Trust. Ungusihlalo we-ICON – International Center of Nonviolence.

Igalelo lika-Ela Gandhi kwezepolitiki nasemphakathini laziwa kabanzi –

  • Ngo-2002, wathola -iCommunity of Christ International Peace Award.
  • Ngo-2007, wanikezwa umklomelo we-Padma Bhushan nguHulumeni waseNdiya. [9]
  • Ngo-2014, wanikezwa i-Pravasi Bharatiya Samman – inhlonipho ephezulu kumaNdiya aphesheya anikezwe nguMongameli waseNdiya.
  • Ngo-2014 waphinde wahlonishwa njengomakadebona loMkhonto weSizwe.

Ingxoxo noMwelela Cele

Imithombo

  • UDuphelia-Meshtrie, U (ed). 2003. USita – Izikhumbuzo zikaSita Gandhi – ekhulela ePhoenix nasethunzini lamaMahatma. ITheku: I-Durban Local History Museum.
  • Gandhi, E. 1994. Balwela Inkululeko: Mohanda Gandhi – iminyaka yaseNingizimu Afrika. EKapa: Maskew Miller Longman.
  • UGovinden, D.B. 2008. Isikhathi Sokukhumbula: ukucabanga ngemibhalo yakamuva yaseNingizimu Afrika. EThekwini: Solo Collective.

Leave a Reply