Nkosi Gumede – Bangiphica Ngenganekwano

Nali igagu lamagama uNkosi Gumede. Ngezansi kuqoshwe inkondlo yakhe kodwa kulabo abangenakulalela bangafunda la: Bangiphica ngenganekwano, Bangigoba ngisemanzi Ngifunda ngokuqonda, bangilusa ngisephansi. Indlela, ngakhula ngakhomba Ngamemeza ngezisho Kwasabela izaga Nganikela ngephimbo, kwasa ngokumnyama, Ngafumbatha ngobuciko, ngabhodla ngokukhanya.   Bakhala ngenhlanhla, Kwathiwa kanjani? Ngoba injubane esuke kuqala kunomfana, Bamukala ngokhamba kwathiwa angani nembiza yaphuza ukuhamba!   … Read more

Nkosi Gumede – Uxolo lusangabaza

Nali igagu ngamazwi, imbongi uNkosi Gumede, edlulisa imizwa yakhe ngesimo senhlalo nobulungiswa eNingizimu Afrika, emva kwalokho ekubukeka sengathi izinhlelo zokuqaqa amagomagoma okuhlithwa komhlaba nobandlulo kuleli. Le Nkondlo wayihaya ePlayhouse Theatre eThekwini mhla ziyi-21 October 2017. Impela ukuze uyiqonde kahle le nkondlo kudingeka ukuba ujule, namehlo engqondo uwavule kabukhali. Above is a spoken word performance by … Read more