Ukusetshenziswa Komuthi Wentando

Ngezikhathi zakudala abantu baKwaZulu babekholelwa kakhulu emithini yesintu. Kwakuhluka kuphela ukuthi umuntu yena uwusebenzisa kanjani. Abanye kwakuba ukuthakatha abanye bephilisa ngayo abanye bahlanganise amakhambi okuvusa imizi uma bebona ukuthi sekuyonakala. Umuthi wentando umuthi owawukhona ngisho kubantu basemandulo kodwa babewusebenzisa ngenye indlela ngoba umuntu oyinyanga noma oyisangoma babengamniki umuntu ongaganile. Noma banike intombi uma isizogana.

Kungani wawusetshenziswa?
Wawusetshenziselwa ukuthi uma umuntu wesifazane eya emzini afike athandeke nomyeni wakhe amthande angabi nesidina. Babeqala ngokuthi intombi igqume, izihlanze kuyima beyinika umuthi wentando. Ngoba kwakwenzeka ukuthi kanti intombi ayizange isikhiphe isidina noma mhlawumbe inezichitho eyafakwa zona ingazi. Kanjalo nasezinsizweni kwakuba khona enikwa khona ukuze ithandeke ingabi nesidina. Kanti futhi uma usushadile emzini kubonakala ukuthi akusahambi kahle ngakumyeni kwakungeyona into embi ukuthi unkosikazi awusebenzise. Kwesinye isikhathi kube uyena umamezala ozohambisa umakoti enyangeni leyo noma uma ewazi amakhambi amnike ukuthi awusebenzise. Lokhu babekwenza kumakoti abamthandayo kanye nowusizo.

Kwesinye isikhathi umuthi wentando wawu setshenziswa kakhulu abantu abagane esithenjini. Noma imuphi unkosikazi wesithembu usuke efuna ukuhlala kahle endodeni yakhe. Kwakuba isona sikhathi ababewusebenzisa futhi ubalungela. Kuthiwa umuthi wentando abantu abaningi besifazane babewusebenzisa ikakhulukazi uma bebona ukuthi izinto ziyababhedela emzini yabo.

Esikhathini sanamuhla
Kodwa uma sibheka isikhathi samanje sekwashintsha kakhulu nakuqala. Ngoba ezinye izinyanga sezikhonze imali kakhulu. Ngoba uke uzwe ukuthi ingane eneminyaka elinganiselwa kweyi-14 idlise umfana ukuthi ayithande. Kodwa lokho kwakungesiwona umthetho wesintu ukuthi umuthi kunikwe ingane encane ukuthi idlise isoka layo. Inyanga kanye nezangoma kumele zibheke lezi ezamanje ukuthi umuntu onjani lo ufuna umuthi wentando. Ngoba ingane kuyenzeka ngesinye isikhathi ithi idlisa umuntu esuke imthanda okwaleso sikhathi kusuke luzophela uthando uzobe esekhishwa ubani lomuthi amdlise wona? Yingakho ke izinyanga zakuqala kanye nezangoma zazinika umuntu ofuna ukuvusa umuzi. Ngoba kuvamise ukuthi izingane zifune lemithi kanti ziyochitha imizi yabantu abashadile.

Kubalulekile ukuthi abantu abazi amakhambi entando banike abantu abanemizi. Ngoba zisakhona izingoma namanje ezikunika umuthi ngoba ushadile noma uganile ukuthi uvuke umuzi wakho uma usubona ukuthi uyawa. Umuthi wentando wawenzelwe khona ukuthi uvuse imizi uma sekonakale nokuthi uma usesithenjini ungafuni ukusala nawe endodeni.

English Summary
Love potion was mainly used by married women so that they would be loved by their husbands and in-laws. Traditional healers in the old days would only give this muthi to a married person or a young lady that is getting ready to start a new home. Even in polygamous marriages this was popular because each wife wanted to be the favourite. In some cases even mothers-in-law will recommend the use of a love potion to their daughters-in-law if their son was a womaniser. In modern days you find that even teenagers have access to the love potion, which then raises an eyebrow as to why traditional healers would do this.

By: Nqobile Mdabe

Leave a Comment