Ukuqiniswa Kwentombi Ezogana

Ukugana akuyona into engaphathwa kalula, udaba lwakho luphathwa ngesizotha ngoba luwudaba oluthinta abalele, abangasekho. Kulungiswa igobongo lobulawu obumhlophe. Leli gobongo lobulawu obumhlophe liletha inhlanhla, ligeza igazi lenze lowo muntu olidlayo abe newozawoza. Inkolelo yamaZulu ithi zonke lezi zinto ziyokwenzeka ngenxa yalo leligobongo. Ngalobu bulawu kuyagezwa, buyaphuzwa, kuyaphalazwa kubuye kuchathwe ngalo.

Izinhlobo zobulawu
Ubulawu benhlanhla: omadlozana novelabahleke ukuze abakubo bamhaqe, bamenzele inhlanhla emhlophe. Uyagcatshwa, ugedla, aqiniswe, aphalaze, achathe, agqume, akhiphe isidina. Njengoba umuzi nomuzi unogedla lwawo kusetshenziswa lona kulomsebenzi.

Ubulawu lobu bungumuthi omkhulu noyigugu kithi kwaZulu. Ngumuthi lona owaziswa kakhulu yizigaba ezahlukahlukene zesizwe. Ubulawu lobu buthintene kakhulu nabaphansi. Lelo themba lobulawu limi njalo kuze kube namuhla. Yingakho abazali bekhaya bengenakho okunye abangaqinisa ngakho umntwana wabo ikakhulu njengoba esehamba nje eseyobhekana nempilo entsha endaweni entsha. Baye bacabange ngabo ubulawu lobu ukuqinisa umntwana wabo. Budlelwa endlini yangenhla endlini yezinyanya. Ubulawu benza igazi lomuntu lithandeke, yena-ke untombazane uyothandeka kumyeni wakhe nakubantu bomuzi, angabi nesinyama namashwa nesidina. Insizwa ephalaza ngobulawu obumhlophe ingufulathela zimbuke, ibe newozawoza.

Phakathi kwalemithi kukhona ovelabahleke, umzaneno, uvuma omhlophe, inguduza kanye nengwavuma. Kubuye kuthathwe nomqoqongo, ubhubhubhu noqhume, umame othethayo. Budliwa yibo bobabili laba abazoganana. Insizwa ezoganwa idla obayo, nomalokazana naye udla obakhe kubo.

By: Sbo Dladla
Reference: Mr G.C Cele, Inanda, Ohlange

Leave a Comment