Okwenziwa Ngumakoti Ngosuku Lomembeso

Kuningi okwenziwayo uma umuntu wesifazane egana. Lapha sibheka okulindeleke kumakoti ngosuku lomembeso wakhe. UNkosikazi Dlamini kanye noBongiwe Mkhize abahlala endaweni yaseNanda eCongo basixoxele ngalokho okulindeleke kumakoti ngabasemzini wakhe ngosuku lomembeso. Umembeso yizipho ezilethwa ngabantu basemzini noma abakhwenyana kuzombeswa umndeni nezihlobo zakubo kamakoti eziphilayo nezingasekho.

Njengokujwayelekile abakubo kamkhwenyana bayahamba baye kubo kwentombi ngezikhathi zasemini. Uma befika abavumelekile ukuthi bazingenele. Bama ngaphandle esangweni lakubo kamakoti wabo bahlabelele amaculo okujabula. Kuyaye kuphume ubaba wentombi abize umkhongi omkhulu akhulume naye. Basuke bekhuluma ukuthi abakubo kamkhwenyana bazongena kuphi. Ngalesosikhathi nabo baphethe izipho. Umakoti kamkhongi omkhulu usuke ethwele ibhodwe. Lelibhodwe ulithulwa ngemali ngabasemzini akalehlisi bengakhiphanga lutho.

Umsebenzi womkhongi ukuthi abe ngumxhumanisi phakathi kwabesemzini nabasekhweni. Kubalulekile ukuthi uma sebengenisiwe abasekhweni emagcekeni umndeni ubamukele bese kuqala umsebenzi. Abasemzini bayambathiswa ngezingubo zokulala. Uma sebeqedile abasemzini babuya sebephethe izimbuzi ezimbili. Imbuzi yokuqala ekamkhongi omkhulu, eyesibili ekamkhwenyana. Lezimbuzi zibizwa ngokuthi yindlakudla. Lezimbuzi ziyahlatshwa bese zihlukaniswa phakathi ingxenye bahamba nayo kuthi enye iyadliwa. Izipho ezifika nabasekhweni kuhlanganisa imbuzi ebizwa ngobikibiki. Nalembuzi ihlukaniswa phakathi babuyele nengxenye yayo emuva.

Kuba kuyena umkhwenyana ukuthi uyihlaba ngasiphi isikhathi imbuzi leyo kodwa isikhathi esiningi kuba yingalelolanga. Uma sekuqediwe abakamkhenyana bazohamba bayolanda umakoti wabo. Uzolandwa azombathiswa ngezingubo zokugqoka ezintsha nepotimende ebelifake lezozimpahla zakhe ezintsha. Izipho zihlanganisa iseketi, nehembe lakhona, iduku lasekhanda, isikhafu, okwangaphansi, isikhwama, isambulela nendishi yokugeza kamakoti esuke ifake izinto zokugeza nokugcoba emzimbeni. Nomakhotshana uzombathiswa njengomakoti kodwa yena ezakhe izipho ziphuma kumkhongi omkhulu. Kube sekuyabuswa kudliwe. Abakhwenyana kanye nabakhongi bayahamba baye endlini abalungiselwe yona.

Uma sekuqediwe ukudla umakoti uzombathisa umakoti kamkhongi iphinifa, neduku, kanye netshali. Umkhongi uzonikwa izitsha zokwenza itiye, izinkomishi; ithiphothi nokunye. Umkhenyana uma sekuqedwe konke yilapho asuke afake isicelo sokuthi udwendwe ufuna lenzeke nini. Uma kukhona inkomo ezisuke zisele bayaxoxisana nabasekhweni acele ukuthi izinkomo ezisele azikhokhe uma udwendwe selidlulile. Uma sebehamba umkhongi uhamba nesicephu ebekade kwenzelwa izinto kuso. Abanye abantu benza ngendlela ezingafani, kuyenzeka kuthi kuzombathiswa ekhweni, nabakamakoti bambathise abasemzini. Lokho kuyinkinga ngoba kuzokulimaza ephaketheni ngoba phela kusazodingeka umakoti ahambise ingqiba masondo. Ngoba noma ungabambathisa kini kodwa kuzodingeka nawe uhambise umembeso kuhle ukwenza ngedlela endala.

English Summary
This article gives a brief details on what is expected from a bride when the groom’s party brings gifts for her family. Please note that areas differ in how they do these ceremonies. As mentioned above Mrs Dlamini and Bongiwe are from Inanda.

By: Nqobile Mdabe

2 thoughts on “Okwenziwa Ngumakoti Ngosuku Lomembeso”

Leave a Comment