Obani bona?

Obani bona? Omantindane Bathweleni bona? bathwel’ imigqomo Bayisaphi bona? Bayisesangoma Sangoma sinje Kasigezwanga kanje Sigezwa ngenyand’ ezulu Yon’ eshay’ inyamazane Ithungel’ emadevini Ochith’ ukhophe Ulifak’ edokwe Unogwaja mpe Isele bhaka Umkhont’ etsheni hhu Izibankwa phesha. English Summary The poem is talking about a person who pretends not to recognise the other and asks who is … Read more

Joyile kaGelegele

Joyile kaGelegele Uphethen’ ngomlomo? Ngipheth’ amas’ omntwana. Uwayisangaphi? Ng’wayisa kasincengele. Kancinyane, Wama ngegquma Lakamnewabo. Wath’ umnewabo, Ngena laphendlini. Ngab’ esangene Kwanukisijeje Ezakobani? Ezabayeni Bafike nini? Bafikizolo. Wabahlabisani? Ngabahlabis’ ucilo, Ucilo bawenqaba Beqond’ imvubu Yon’ inyam’ enkulu Badle baphele Nobuthemzane, Thebumzane vosho, vosho Thebumzane vosho, vosho. By: Nelisiwe Hlongwane

Izimbongi ZaKwaZulu

Uma kukhulunywa ngezibongo, ikakhulukazi ezamakhosi aKwaZulu, igama lembongi alisali. Imbongi umuntu owabe ebaluleke kakhulu emlandweni wamakhosi, ngisho wesizwe imbala. Izimbongi kwakuba abantu abanobuqhawe, izingwazi uqobo, ezivukwa amadlingozi nosinga lapho zibona inkosi ihlabana, ziyihashe ngezibongo. Kwakungabantu abanobuciko bokubeka inkulumo ngendlela enongayo, inkosi kungathiwa inkosi kepha ifaniswe nezigazonke: kuthiwe umlilo, inyathi, ibululu, indlondlo, isihlahla, isiziba njalonjalo. Abanye … Read more

Izibongo zikaMuziwakhe Anton Lembede

Izibongo zikaAnton Lembede UMagalela ngobuchoph’ abanye begadla ngezikhali, Inkunz’ abayikhuz’ ubunzima ngesikhathi sobandlululo Ithole likaMaLuthuli elitshekedul’ epulazini lomlungu UMnumzane Frank Fell kwangabandaba zalutho. Inkunz’ abayikhuz’ ubunzima isekude Izalwe kwasuk’ ingxabano kwabomndeni Ingan’ uMaLuthuli wayesefuna basuk’ epulazini Ngob’ efuna indodana yabo ithole imfundo. Kukhul’ okwabonw’ uMbazwana ngonyaka ka-1914 Kuzalw’ iqhawe, inkunz’ ezalwe ngesikhathi esinzima Isipheth’ esiqhum’ … Read more