Inganekwane: Inkosikazi Nenyanga

Kwesukasukela… Cosu! Kwesukasukela¬†ngenkosikazi, lenkosikazi yabe iyikholwa elingumKrestu. Yayi nomntwana oyedwa osemncane. Kwathi ngolunye usuku ithole ukuthi ayithezanga izinkuni ngoMgqibelo. Pho manje ngoba kuyiSonto nje izokwenzenjani? Lenkosikazi yayiwazi kahle umyalelo wesine othi: “Khumbula usuku lweSabatha ulugcine ulenze lube ngcwele. ungasebenzi ngalo nakanye nje.” Yathi ibona ukuthi hhayi cha izalelwe yinja endlini, ngoba phela ingane yayikhala ubuqanduqandu … Read more

Idolobha lethu umphakathi wethu

UPalesa Mohlakoana uthole umklomelo wophume isibili emncintiswaneni wokubhala emkhakheni wesiZulu obuhlelwe uMtapo wolwazi ngaphansi koMkhandlu weTheku¬†ngo 2008. Indaba yakhe: Selokhu kwasebenza intando yeningi emhlabeni esihlala kuwona izinto zaguquka, itshe lagaya ngomunye umhlathi. Iningi labantu lafuduka ezindaweni eziningi zasemakhaya laya emadolobheni nasemalokishini. Kungakho-ke usubona imikhukhu isigcwele yonke indawo emadolobheni, nase malokishini kungasekho nesikhala sokuphefumula nje. Wonke … Read more

AIDS the killer

Second Prize winner in the English Category of the 2008 Creative Writing Competition of the eThekwini Municipal Library. By Ashveer Devnarain This is a true story and it saddens me to write about our employee who has worked in the family business for many years. Lillian has been a very dedicated and honest worker. She … Read more