Inkosi eyayithanda Izinganekwane

Kwasukasukela! Cosu! Emandulo lapho wawusancinza itshe likhale igazi, kwakukhona inkosi ethize, lenkosi yayizithanda izinganekwane kakhulu. Yayicela abantu besizwe sayo ukuba bayixoxele izinganekwane. Abantu babejwayele ukuyixoxela izinganekwane ezimfushane ezaziyishiya inganelisekile. Kuthe ngelinye ilanga yabiza amabutho ayo yathi kuwona ifuna umuntu ozoyixoxela inganekwane ende, lowo oyokwenza njalo izomuganisela ngendodakazi yayo bese imxoshise nangezinkomo. Bonke bazimisela ngokuyixoxa inganekwane … Read more

Die Droom Lamp

Die Droom Lampgeskryf deur Jeaneme Kuhn Tweede Prys wenner in die Afrikaans afdeling van die 2008 Kreatiewe Skryf kompetisie van die eThekwini Munisipale Biblioteek. Second Prize winner in the Afrikaans category of the 2008 Creative Writing competition of the eThekwini Municipal Library. Hoofstuk 1 “Ma weet ek is verveeld.  Ek wens ek kon iewers anders gaan waar … Read more

Umama nengane (Inganekwane)

Kwesukasukela! Cosi! Kwakukhona! Sayipheka ngogozwane ibhodw’ elincane umancishane. Kwakukhona umama ehlala nengane yakhe, kulendawo ababehlakuyo yayinamazimuzimu. Umama wayethi uma eya emsebenzini ayishiye yodwa ingane. Wathi umama kuyo uma ngibuya ngizothi imina mtanami imina umama wakho, ngicela ungavuleli muntu lapha endlini ngize ngibuye. Nangampela kwasa ngakusasa wahamba umama. Kanti izimuzimu liyezwa, lathi ngilambe kanje ushiya ingane yodwa … Read more

Udemane no Demazane

Kwesukasukela. Cosi! Kwakukhona! Sayipheka ngogozwane ibhodwe elincane umancishana! Kwakukhona umama nobaba behlala nezingane zabo zamantombazane ezimbili, endala kunguDemazane encane kunguDemane. Umama nobaba babehamba njalo ekuseni baye kolima emasimini buqamama nekhaya labo bashiye amantombazanyana abo ekhaya. Ngelinye ilanga besalima bezwa ngenyoni ith’: “Umhlaba kababa lodlala amavila ngegejana phoqo phoqo, mbewana saka saka, zidinjana mbembe”. Kwaphuka wena … Read more

Uchakide

Kwasukasukela… Cosi! Kwakukhona! Sayipheka ngogoswane ibhodwe elincane umancishane Emandulo izilwane zisakhuluma kwakukhona uchakide ezihlalela yedwa kwakhe. UChakide wayejwayele ukuthi uma eqeda ukudla alale, kodwa njalo wayevuka eselambile. UChakide waba nokusola ukuthi kukhona omnyonyobelayo uma elele, amvule esiswini adle ngoba wayengazi ukuthi kushonaphi uma kungathathwanga muntu. Ngelinye ilanga waxoxela umngane wakhe ngalodaba. Umngane wakhe wathi naye akazi ukuthi ukudla kushonaphi. Waqhubekela … Read more