Melusi’s Everyday Zulu

A while back we wrote about a Facebook page run by advertising creative, Melusi Tshabalala. Melusi had taken it upon himself to write a daily post centred around isiZulu, with each post looking at a different word. While Melusi’s handling of the subject is very entertaining, the idea came about as a result of something … Read more

AmaNoveli esiZulu

Iningi lababhali bamanoveli esiZulu abantu abanamakhono amangazayo kodwa iningi labo bavame ukungabi nokwesekwa ezweni lethu uma beqhathaniswa nabezizwe. Lokhu kuyingozi ekuthuthekeni nasekukhuleni kolimi lwesiZulu. Ulimi lwesiZulu lunothile futhi lumnandi. Lapha ngaphansi sifake izithombe namagama amanoveli esiZulu akhombisa lobu buhle, futhi aqhakambisa namakhono abalobi besizwe samaZulu. Imiyalezo – M.J. Mngadi Le noveli idingida izihloko ezisemqoka emlandweni … Read more

Izincwadi zomthandi wezinkondlo

Ulimi liyathuthuka futhi likhule uma abaninilo belusebenzisa njalo ngokuziqhaza. Ezinye zezindlela ezikhombisa ukuthanda ulimi ukubhala ngalo. Ukuloba izinkondlo ke ziyingxenye zezindlela ezisetshenziswayo ngokuziqhaza futhi ezithuthukisa ulimi. Kulendatshana siqhakambisa izincwadi ezingamaqoqo ezinkondlo ezinothisa ulimi lwesiZulu. Into enhle ngalezincwadi ezingezansi ukuthi zingatholakala kalula emtapweni yolwazi kaMasipala weTheku. Imibengo – A.T. Mtshali, E.T.Z. Mthiyane Ngokusho kwabahleli, leli qoqo … Read more

Siyafunda: We are Learning

In a country with terrifyingly low literacy rates – according to research released by the University of Pretoria in December last year, eight out of ten Grade 4 pupils in South Africa can’t read at an appropriate level – the importance of education, and good quality supporting educational material, can’t be underestimated. Even more important is … Read more

The Science of Language

Former ANC Member of Parliament, Dr Makhosi Khoza, is the author of the recently published book, UZALO, which critically examines African indigenous languages, with a particular focus on isiZulu. Khoza proposes that what are known as the Bantu languages all share a common structure based on mathematical formulas and principles of science. In order to explain her theory of … Read more

Heading Home

Moving on from our earlier list of South African slang words, we’ve just discovered the most delightful Facebook page that appears belong to an individual, Melusi Tshabalala. Melusi has taken it upon himself to do an isiZulu ‘word of the day’ on his FB page, and the results are not only informative, but also highly entertaining! … Read more