Tag Archives | isiZulu

New Stars

A New Star!

Newly launched isiZulu publishing company, Kwasukela Books, came about as a result of both a love of reading, and the realisation that the publishing opportunities for authors of indigenous language books was severely restricted in South Africa. English literature student Wade Smit, 23, from the University of Cape Town, established Kwasukela Books after having spent time working […]

Continue Reading

Learning isiZulu

Earlier we wrote about Melusi Tshabalala’s new book, and how Melusi and his colleagues are working on an app that will allow readers to scan words in his book in order to hear an audio file with the correct pronunciation of the various words. While isiZulu may be one of the more phonetic languages, this is […]

Continue Reading

Melusi’s Everyday Zulu

A while back we wrote about a Facebook page run by advertising creative, Melusi Tshabalala. Melusi had taken it upon himself to write a daily post centred around isiZulu, with each post looking at a different word. While Melusi’s handling of the subject is very entertaining, the idea came about as a result of something […]

Continue Reading
Asikho Ndawo Bakithi

AmaNoveli esiZulu

Iningi lababhali bamanoveli esiZulu abantu abanamakhono amangazayo kodwa iningi labo bavame ukungabi nokwesekwa ezweni lethu uma beqhathaniswa nabezizwe. Lokhu kuyingozi ekuthuthekeni nasekukhuleni kolimi lwesiZulu. Ulimi lwesiZulu lunothile futhi lumnandi. Lapha ngaphansi sifake izithombe namagama amanoveli esiZulu akhombisa lobu buhle, futhi aqhakambisa namakhono abalobi besizwe samaZulu. Imiyalezo – M.J. Mngadi Le noveli idingida izihloko ezisemqoka emlandweni […]

Continue Reading
2018-04-21-11-33-47-618

Izincwadi zomthandi wezinkondlo

Ulimi liyathuthuka futhi likhule uma abaninilo belusebenzisa njalo ngokuziqhaza. Ezinye zezindlela ezikhombisa ukuthanda ulimi ukubhala ngalo. Ukuloba izinkondlo ke ziyingxenye zezindlela ezisetshenziswayo ngokuziqhaza futhi ezithuthukisa ulimi. Kulendatshana siqhakambisa izincwadi ezingamaqoqo ezinkondlo ezinothisa ulimi lwesiZulu. Into enhle ngalezincwadi ezingezansi ukuthi zingatholakala kalula emtapweni yolwazi kaMasipala weTheku. Imibengo – A.T. Mtshali, E.T.Z. Mthiyane Ngokusho kwabahleli, leli qoqo […]

Continue Reading

Siyafunda: We are Learning

In a country with terrifyingly low literacy rates – according to research released by the University of Pretoria in December last year, eight out of ten Grade 4 pupils in South Africa can’t read at an appropriate level – the importance of education, and good quality supporting educational material, can’t be underestimated. Even more important is […]

Continue Reading