AmaNoveli esiZulu

Iningi lababhali bamanoveli esiZulu abantu abanamakhono amangazayo kodwa iningi labo bavame ukungabi nokwesekwa ezweni lethu uma beqhathaniswa nabezizwe. Lokhu kuyingozi ekuthuthekeni nasekukhuleni kolimi lwesiZulu. Ulimi lwesiZulu lunothile futhi lumnandi.

Lapha ngaphansi sifake izithombe namagama amanoveli esiZulu akhombisa lobu buhle, futhi aqhakambisa namakhono abalobi besizwe samaZulu.

  1. Imiyalezo – M.J. Mngadi

Le noveli idingida izihloko ezisemqoka emlandweni wesizwe. Lezi zihloko ziphathelene nezimilo nokuziphatha komuntu osakhulayo, nomdala imbala. Okuningi empilweni sekuguqulwe wukuphenduphenduka wukuguquka kwezikhathi. Noma kunjalo iqiniso yiqiniso. Iveza ukubaluleka kokuziphatha kahle nomphumela wokuziphatha kabi.

  1. Igazi lomlotha – R.M. Mngandi

Le noveli ikhuluma ngamaphutha enziwa yintsha nabanye abantu abadala. La maphutha azala inzondo, inzondo izale udlame. Lapho-ke kufa abantu, kushe izindlu, abantu abalungile baphenduke izidlamlilo ngenxa yengcindezi yodlame. Ababi bathole ithuba lokuveza ububi babo kuhle kwempukane enxebeni.

  1. Kuyoqhuma nhlamvana – R.M. Mngadi

Le noveli idingida ubugebengu obuhleliwe kanye nenkohlakalo. Amaphoyisa ehla enyuka ezama ukulwa nenkohlakalo kodwa inkohlakalo embuthweni wamaphoyisa iyawukhubaza umsebenzi wamaphoyisa aqotho.

  1. Asikho Ndawo Bakithi – M.J. Mngadi

Le ndaba ixoxa ngokuhlupheka nangokuhlukumezeka kwabantu ababehlala emijondolo nasemalokishini ngezikhathi zombuso wobandlululo eNingizimu Afrika. Ukwesweleka kwezindlu, imisebenzi kanye nendawo yokuhlala emadolobheni kwakuholela abantu ezimweni ezibucayi okubalelwa kuzo ukwehlukana kwemindeni.

 

Brief Overview

The above short article shortlists some of best IsiZulu novels as per the observation of the author. The books are easily available to the public within the eThekwini Municipality as they can be found at most of the libraries at the metro.

Leave a Comment