Izincwadi zomthandi wezinkondlo

Ulimi liyathuthuka futhi likhule uma abaninilo belusebenzisa njalo ngokuziqhaza. Ezinye zezindlela ezikhombisa ukuthanda ulimi ukubhala ngalo. Ukuloba izinkondlo ke ziyingxenye zezindlela ezisetshenziswayo ngokuziqhaza futhi ezithuthukisa ulimi.

Kulendatshana siqhakambisa izincwadi ezingamaqoqo ezinkondlo ezinothisa ulimi lwesiZulu. Into enhle ngalezincwadi ezingezansi ukuthi zingatholakala kalula emtapweni yolwazi kaMasipala weTheku.

  1. Imibengo – A.T. Mtshali, E.T.Z. Mthiyane

Ngokusho kwabahleli, leli qoqo lezinkondlo lihlelelwe ukuhlangabezana nezidingo zobunkondlo emasekhondari.

Abahleli bayukugcizelela ukuthi izinkondlo ezikuleli qoqo zikhethwe ngokukhulu ukuqikelelwa. Abanye abalobi yizimbongi eziqalayo ukuphumela eshashalazini lombongi kanti abanye kade baqala ukugiya kulendima.

Izinkondlo ezikulencwadi zithinta izinhlobonhlo zezinkondlo ezinothile futhi ezingaba wusizo kubafundi basemasekhondari. Leli qoqo lwezinkondlo lihlanganiswe umakadebone ekufundiseni ulimi lwesiZulu.

  1. Izihlabathi Ezimhlophe – Themba Qwabe

Le ncwadi iqukethe izinkondlo ezimtoti ezihlabahlosile futhi ezilungele abafundi abasebancane. Zibhalwe ngokuseqophelweni eliphezulu futhi zithinta izindikimba eziningi ezibalulekile ukukhulisa imiqondo yabantu abasha okuzothi kusasa izwe libe sezandleni zabo.

Incwadi lena inezigaba ezibalulekile ekufundeni nasekufundiseni izinkondlo.

  1. Imilibo – J.J. Thwala

Leli iqoqo lezinkondlo eliqukethe izinkondlo zezimbongi ezihlukahlukene. Okuhlaba umxhwele ngaleli qoqo wukuthi liqukethe izinkondlo zesimanje ezinezindikimba ezithinta kakhulu isizukulwane esisha sanamuhla.

  1. Izimvemvane – A.M. Maphumulo, T. Qwabe

Ngokuchaza kwabakhangisi baleli qoqo lwezinkondlo, abalobi balo okunguSolwazi A.M. Maphumulo kanye noMnumzane Themba Qwabe ezaziwayo olimini lwesiZulu. Ziningi izinkondlo abazibhalile kanye namaqoqo ezinkondlo abawahlelile. Izinkondlo ezikuleli qoqo zilungele ukufundwa ngabesiZulu ulimi lwaseKhaya kanye nabesiZulu ulimi lokuQala olweNgeziwe. Leli qoqo lithinta izingqikithi ezehlukene: ezemvelo, ezemfundo, ezothando, ezokuhlalisana kwabantu kanye nezinye eziningi. Liqukethe impilomlando yezimbongi, incazelo yamagama ajiyile kanye nokuhluzwa kwezinkondlo ezithile. Leli yiqoqo elilungele ukufundwa amabanga emfundo aphakeme kanye nalawo aqondene nokuqeqesha okuqhubekayo.

Brief Overview

The above article shortlists some of best IsiZulu poetry books as per the observation of the author. The books are easily available to the public within the eThekwini Municipality as they can be found at most of the libraries at the metro.

Leave a Comment