Kumilani

Kumilani kuwumshicilelo wobucikomazwi besiZulu. “Ku-mila-ni” kubuza ukuthi kumila ini khona emicabangweni yamaciko? Sifuna imisebenzi eyenile ihlihlile, engesabi ukukhombisa usingo lomdlandla nogqozi. Uma sicabanga ngokumila, sicabanga amathafa amade ayimfihlo, kuhleli wena nosiba lwakho ube nelukuluku lokuhumushela imizwa emazweni. Ubucikomazwi besiZulu bufanelwe indawo lapho bungakwenza okungalindelekile. Sihlosa ukuba Kumilani kungaba yiyona leyo ndawo ekhethekile kuwe njengeciko lapho … Read more

A New Star!

Newly launched isiZulu publishing company, Kwasukela Books, came about as a result of both a love of reading, and the realisation that the publishing opportunities for authors of indigenous language books was severely restricted in South Africa. English literature student Wade Smit, 23, from the University of Cape Town, established Kwasukela Books after having spent time working … Read more

Afro-Freedom Bookclub

It may not be based in Durbs, but the Afro-Freedom Book Club is such an inspirational idea that we’d thought we would share it in the hope that something similar might start up in eThekwini! Meeting once a month at the Afrikan Freedom Station in Westdene, Johannesburg, this group is different to your standard book club in … Read more

Madiba Magic!

In the context of recent events and with Christmas around the corner it seems appropriate to talk about the wonderful children’s book, Madiba Magic. A collection of Mandela’s favourite stories, this compilation contains 32 children’s stories from across Africa, including stories from Tanzania, Malawi, Kenya, Nigeria and Morocco, to name a few. The book also … Read more