I-Illustrated Glossary of Southern African Architectural Terms

Njengoba kunezinkinga ezinkulu ekufundiseni abakhulumi isiNgisi njengolimu lwabo lokuqala ukuthi befunde ngolimi okungelona ulimi lwabo lwebele, noma ukuqonda imigomo yezinhlobonhlobo ezahlukena yezibalo ngesiNgisi, kanjalo noSolwazi Franco Frescura waseNyuvesi yaKwaZulu Natali ububonile ubunzima echaza amagama abalulekile esiNgisi nesiBhunu kubafundi bakhe basenyuvesi abakhuluma isiZulu. I-Illustrated Glossary of Southern African Architectural Terms yaqala yaveza isidingo sokuxhumana ngempumelelo nabafundi bezokwakha abakhuluma isiZulu, kodwa kube ngaphezu kwalokho, sibheka ubudlelwano phakathi kwefomu elakhiwe, ubuwena ngobufunda kanye nezilimi zendawo.

Uhlelo lwakamuva lwale ncwadi, olulotshwe ngokubambisana noJoyce Myeza, luhlinzeka ngokuhunyushwa kwesiNgisi-isiZulu, kanye namagama esiNgisi nesiBhunu, kuhlanganisa namagama ezakhiwo zesiHindu nesiZulu, kanye namanye amagama asemadolobheni.

Incwadi iyatholakala kwi-UKZN Press.

Izithombe ngezilokotho ze-theheritageportal.co.za

Leave a Comment