IMelusi’s Everyday Zulu

Esikhathini esidlule sabhala ngekhasi likaFacebook eliphethwe ngumkhangisi oqavile,uMelusi Tshabalala. UMelusi wayesezibophezele ekubhaleni iphosti nsuku zonke egxile olimini lwesiZulu, kumbhalo ngamunye ubheka igama elihlukile. Nakuba indlela uMelusi ayenza ngayo ijabulisa kakhulu, kodwa umqondo uqhamuke ngenxa yento ebaluleke kakhulu – esechithe iminyaka engamashumi amabili emkhakheni wezokukhangisa uMelusi wayekholelwa ekuqedeni ukungahlonishwa ngokuphelele izilimi zomdabu zase-Afrika. Imali eningi itshalwa ezikhangisweni zesiNgisi nesiBhunu kunezinye izilimi zethu zomdabu. Kuyaxaka impela uma ubheka izibalo zabantu baseNingizimu Afrika.

Kubonakala sengathi uMelusi uyayifeza inhloso yakhe yokugqamisa ulimi olulodwa lwendabuko, nakuba – imibhalo yakhe kuFacebook ithole ukunakwa ngokwanele ukuze athole inkontileka yezincwadi! UMelusi’s Everyday Zulu: There is Umzulu in all of us yethulwe ekuqaleni kwale nyanga, futhi okwamanje ithengiswa nge-inthanethi nge-Loot, ngevejini ye-Kindle ethengiswayo kwi-Amazon. Uma ufuna ukufunda isiZulu kancane, kancane ngendlela ethokozelekayo ngempela, zenzele umusa uthenge le ncwadi namuhla!

P.S. Angeke aphumule nakancane uMelusi umatasa wenza uhlelo lokusebenza oluzoKwenda abafundi ukuthi bezwe ukuphinyiswa kahle kwamagama esiZulu akha isisekelo sencwadi yakhe ngokuskena amagama nge-smartphone. Hlala ubhekile ukuze uthole ulwazi olwengeziwe….

Leave a Comment