Imvunulo yeNgodosi

Imvunulo yeNgodosi Njengoba sishilo ukuthi imvunulo ihlukana ngezigaba umuntu asuke ekuso, la sizogxila esembathweni sengodosi. Ingodosi lena iqhikiza eselicelwa noma ke eselilotsholwa. Ake ngiqale nginabe ukuthi umuntu wesifazane okusiphi isigaba. Iqhikiza itshitshi eselijutshiwe lase laqoma ngokwesintu, isigaba esilandelayo lapho uma selilotsholwa ila eliba khona ingodosi. Ingodosi igqoka isidwaba esiba insila yakhe ngisho esegcagcine uyohlala esigqoka … Read more

Imvunulo Yentombazane

Intshikizane noma intombazane eneminyaka eyishumi kuya phezulu iqala ukuphuma amabele amancane. Lesigaba sibizwa ngokuhlosa, lamabedlana abizwa ngokuthi izilinga. Izilinga lezi zishaywa ugogo ngomshanelo ekhuza umhlola ziwathuka, okuthi emva kwezinsukwana ayancipha aphele. Emva kwalokho abadala bakuloyomkhaya bayabhunga ukuthi isikhulile leNtshikizane kumele yenzelwe umutsha. Umutsha lona isembatho sentombazane esencane. Umutsha uthungwa ngamaqanda esihlahla noma izinhlamvu ezimila kwisihlahla … Read more

Imvunulo yeTshitshi

Imvunulo yetshitshi Njengoba ekuqaleni sibhunge ngokwembatha kwengane kanye namantombazane, njengamanje sesidlulela kwimvunulo yetshitshi. Itshitshi yintombazane esuke isiqala ukuhlosa iphuma amabele, esikhulile futhi esuke isithomba. Itshitshi nalo njengentombazane limbatha umutsha kodwa-ke lona liwufaka nesigege umutsha. Isigege sithungwa ngobuhlalu sibe isibebana. Itshitshi umutsha liwubhinca phezukwe kweqweqwana elibizwa ngepensee. Ipense lona lakhiwa ngamagxolo esihlahla umthombe. Lamagxolo ayaxetshulwa emva … Read more

Imvunulo Yesintu

Imvunulo Yesintu Zonke izizwe nezinhlanga zinendlela ezigqoka ngayo noma ezihloba ngayo. Lokhu kuhambisana namasiko, nemikhuba kanye nemithetho yalesosizwe. Ukuhloba ngemvunulo yindlela yokuzigqaja nendlela yokubhinca yesiko lezizwe ezahlukene ezihlonipha amasiko azo. Nathi-ke sizwe sikaPhunga noMageba sika Zulu sinendlela esihloba ngayo. Ukuhloba kuyigugu kithi futhi sizishaya isifuba ngakho, ngoba ngisho nasemidlalweni kanye nasemigidweni kuhlotshwa ngemvunulo. Ukuvunula kweSintu … Read more