Imvunulo yeNgodosi

Imvunulo yeNgodosi Njengoba sishilo ukuthi imvunulo ihlukana ngezigaba umuntu asuke ekuso, la sizogxila esembathweni sengodosi. Ingodosi lena iqhikiza eselicelwa noma ke eselilotsholwa. Ake ngiqale nginabe ukuthi umuntu wesifazane okusiphi isigaba. Iqhikiza itshitshi eselijutshiwe lase laqoma ngokwesintu, isigaba esilandelayo lapho uma selilotsholwa ila eliba khona ingodosi. Ingodosi igqoka isidwaba esiba insila yakhe ngisho esegcagcine uyohlala esigqoka … Read more