Imvunulo Yesintu

Imvunulo Yesintu

Zonke izizwe nezinhlanga zinendlela ezigqoka ngayo noma ezihloba ngayo. Lokhu kuhambisana namasiko, nemikhuba kanye nemithetho yalesosizwe. Ukuhloba ngemvunulo yindlela yokuzigqaja nendlela yokubhinca yesiko lezizwe ezahlukene ezihlonipha amasiko azo. Nathi-ke sizwe sikaPhunga noMageba sika Zulu sinendlela esihloba ngayo. Ukuhloba kuyigugu kithi futhi sizishaya isifuba ngakho, ngoba ngisho nasemidlalweni kanye nasemigidweni kuhlotshwa ngemvunulo.

Ukuvunula kweSintu kuyahlukana ngezigaba zakho, futhi kubuye kuhlukane nangokweminyaka nangokobulili. Njengoba umntwana omncane, amantombazane, amatshitshi, amaqhikiza, ingodosi, inkehli, umalokazane kanye namakhosikazi egqoka ngendlela ethile ehambisana nezigaba zabo zempilo neminyaka. Abakhapheyane, izinsizwa kanye namadoda banendlela abahloba ngayo, njengoba nezangoma kanye namathwasa behloba ngendlela yabo ethile.

Njengoba beseyendlalelwe inkundla ukuthi ukwembatha kwesintu kuhlukana ngaziphi izigaba, nangabuphi ubulili, manje ke sizokwenaba ngazo izinhlobo zezembatho zemvunulo, kusukela kumntwana omncane kuya kwizinkehli namakhehla.

 

Umntwana omncane

Ngokujwayelekile emandulo umntwana omncane noma ingane ibingambathi lutho ingagqoki, kodwa-ke ibiyembeswa isiphuku uma kubanda lishubisa umkantsha. Ngokukhula kwakhe umntwana uma eseqala ukuthunywa, ugogo wakhe ubemakhale into akazoyibhinca loyo okhalweni, leyinto ibibizwa ngokuthi isibhinco.

Isibhinco siphothwa ngentambo, kumele silinganiswe okhalo lwayo ingane ukuze sizoyinela. Umntwana lo usibhinca okhala isibhinco. Lentambo iyinsila yomntwana, uma ingasamneli umntwana isincane noma inqamukile kwakhiwa enye, lena esigugile iyaye iyogqitshwa entabeni ifihlelwa abakhunkuli bangagangi ngayo. Uma lomntwana esekhulile, uma kuwumkhapheyana noma intshikizane uhloba ngokunye nakho okuzonatshwa ngakho okumbathwayo.

 

Brief overview

Imvunulo is a traditional way of dressing which was used by the Zulu people before the arrival of European settlers with cotton and modern clothing. Even today it used by people but mostly notably during traditional ceremonies and celebrations. Ukuvunula, which means being traditionally dressed differs depending on gender, age and stages of life for the Zulu people.

Children, girls and boys, young adults, husbands and wives all wear different attires tailored around their age and life stages. Children normally did not wear anything except in cases where it was cold where isiphuko was utilised to protect them from the cold. The material that was used for children is called isibhinco which was made up of a rope that they would wear around the waist.

This article articulates how children are dressed up and it is also differentiated and grouped based on stages and ages of material that is worn by Zulu people. This section covered only children, the other writings to follow will articulate on boys, girls, young adults as well as grown-ups.

 

 

Leave a Comment